NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 22, 2024.

Search: Author = N.I.Sinkin

Found 2 matches.

Back to query form1997AB29      Nucl.Phys. B492, 3 (1997)

V.V.Abramov, A.S.Dyshkant, V.N.Evdokimov, P.I.Goncharov, A.M.Gorin, A.N.Gurzhiev, Yu.P.Korneev, A.V.Kostritsky, A.N.Krinitsyn, V.I.Kryshkin, Yu.M.Melnik, V.M.Podstavkov, N.I.Sinkin, S.I.Tereshenko, L.K.Turchanovich, A.E.Yakutin, A.A.Zaitchenko, V.N.Zapolsky

Production Asymmetry Measurement of High x(T) Hadrons in p ↑ p Collisions at 40 GeV

NUCLEAR REACTIONS 1H(polarized p, X), E at 40 GeV/c; measured hadron single-spin asymmetries; deduced linear x(T) dependence.

doi: 10.1016/S0550-3213(97)00160-0
Citations: PlumX Metrics


1990BE44      Yad.Fiz. 52, 494 (1990); Sov.J.Nucl.Phys. 52, 316 (1990)

I.M.Belyaev, I.A.Vetlitsky, V.A.Viktorov, N.A.Galvaev, S.V.Golovkin, M.V.Gritsuk, Yu.L.Grishkin, V.M.Guzhavin, V.A.Dorofeev, A.V.Zhilin, A.M.Zaitsev, G.K.Kliger, V.E.Kozitsyn, V.Z.Kolganov, A.S.Konstantinov, Yu.V.Korchagin, V.P.Kubarovsky, N.Yu.Kulman, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, A.A.Lebedev, A.V.Lebedev, G.S.Lomkatsi, V.A.Mukhin, A.F.Nilov, Yu.B.Novozhilov, V.F.Obraztsov, O.I.Pogorelko, A.N.Prudnik, R.A.Rzaev, V.K.Semenov, N.I.Sinkin, A.V.Skleznev, V.T.Smolyankin, V.I.Solyanik, S.V.Frolov, Yu.A.Chesnokov, P.N.Shishov

Yields of Hyperons in Proton-Nucleus Interactions at 70 GeV


Back to query form