NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 22, 2024.

Search: Author = N.A.Galvaev

Found 2 matches.

Back to query form1994BI15      Nucl.Instrum.Methods Phys.Res. B86, 245 (1994)

V.M.Biryukov, Yu.A.Chesnokov, N.A.Galvaev, V.I.Kotov, I.V.Narsky, S.V.Tsarik, V.N.Zapolsky, O.L.Fedin, M.A.Gordeeva, Yu.P.Platonov, A.I.Smirnov

On Measuring 70 GeV Proton Dechanneling Lengths in Silicon Crystals (110) and (111)

NUCLEAR REACTIONS Si(p, p), E=70 GeV; measured proton dechanneling lengths, in (110), (111) Si crystals. Diffusion theory comparison.

ATOMIC PHYSICS Si(p, p), E=70 GeV; measured proton dechanneling lengths, in (110), (111) Si crystals. Diffusion theory comparison.

doi: 10.1016/0168-583X(94)95286-8
Citations: PlumX Metrics


1990BE44      Yad.Fiz. 52, 494 (1990); Sov.J.Nucl.Phys. 52, 316 (1990)

I.M.Belyaev, I.A.Vetlitsky, V.A.Viktorov, N.A.Galvaev, S.V.Golovkin, M.V.Gritsuk, Yu.L.Grishkin, V.M.Guzhavin, V.A.Dorofeev, A.V.Zhilin, A.M.Zaitsev, G.K.Kliger, V.E.Kozitsyn, V.Z.Kolganov, A.S.Konstantinov, Yu.V.Korchagin, V.P.Kubarovsky, N.Yu.Kulman, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, A.A.Lebedev, A.V.Lebedev, G.S.Lomkatsi, V.A.Mukhin, A.F.Nilov, Yu.B.Novozhilov, V.F.Obraztsov, O.I.Pogorelko, A.N.Prudnik, R.A.Rzaev, V.K.Semenov, N.I.Sinkin, A.V.Skleznev, V.T.Smolyankin, V.I.Solyanik, S.V.Frolov, Yu.A.Chesnokov, P.N.Shishov

Yields of Hyperons in Proton-Nucleus Interactions at 70 GeV


Back to query form