NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 22, 2024.

Search: Author = A.M.Zaitsev

Found 8 matches.

Back to query form2004AM10      Yad.Fiz. 67, 1433 (2004); Phys.Atomic Nuclei 67, 1408 (2004)

E.V.Amelin, Yu.G.Gavrilov, Yu.P.Gouz, V.A.Dorofeev, R.I.Dzhelyadin, A.M.Zaitsev, A.V.Zenin, A.V.Ivashin, I.A.Kachaev, V.V.Kabachenko, A.N.Karyukhin, A.N.Konoplyannikov, V.F.Konstantinov, V.V.Kostyukhin, V.D.Matveev, V.I.Nikolaenko, A.P.Ostankov, B.F.Polyakov, D.I.Ryabchikov, A.A.Solodkov, A.V.Solodkov, O.V.Solovianov, E.A.Starchenko, A.B.Fenyuk, Yu.A.Khokhlov

Investigation of the Reaction π-p → η'π0n at the VES Spectrometer

NUCLEAR REACTIONS 1H(π-, π0X), E=high; measured η' meson production associated effective mass spectra, angular distributions; deduced branching fractions, related features.

doi: 10.1134/1.1777297
Citations: PlumX Metrics


1999AM02      Yad.Fiz. 62, No 3, 487 (1999); Phys.Atomic Nuclei 62, 445 (1999)

D.V.Amelin, E.B.Berdnikov, G.V.Borisov, V.A.Dorofeev, R.I.Dzhelyadin, A.V.Ekimov, Yu.P.Gouz, I.A.Kachaev, A.N.Karyukhin, Yu.A.Khokhlov, A.K.Konoplyannikov, S.V.Kopikov, V.V.Kostyukhin, S.A.Likhoded, V.D.Matveev, A.P.Ostankov, D.I.Ryabchikov, G.G.Sekhniaidze, A.A.Solodkov, O.V.Solovianov, E.A.Starchenko, E.G.Tskhadadze, N.K.Vishnevsky, E.V.Vlasov, A.M.Zaitsev, and the VES Collaboration (IHEP-IP)

Investigation of the Reaction π- + A → ωπ-π0 + A

NUCLEAR REACTIONS Be(π-, X), E=37 GeV; measured ω-associated invariant mass spectra; deduced resonance parameters. Partial wave analysis.


1999AM03      Yad.Fiz. 62, No 3, 496 (1999); Phys.Atomic Nuclei 62, 454 (1999)

D.V.Amelin, E.B.Berdnikov, S.I.Bityukov, G.V.Borisov, V.A.Dorofeev, R.I.Dzhelyadin, A.V.Ekimov, Yu.P.Gouz, I.A.Kachaev, A.N.Karyukhin, Yu.A.Khokhlov, A.K.Konoplyannikov, V.F.Konstantinov, S.V.Kopikov, M.E.Kostrikov, V.V.Kostyukhin, S.A.Likhoded, V.D.Matveev, A.P.Ostankov, D.I.Ryabchikov, G.G.Sekhniaidze, A.A.Solodkov, O.V.Solovianov, E.A.Starchenko, E.G.Tskhadadze, N.K.Vishnevsky, E.V.Vlasov, A.M.Zaitsev, and the VES Collaboration (IHEP-IP)

Investigation of Pion-Induced Formation of the ηπ- System in a Coulomb Field

NUCLEAR REACTIONS Be(π-, π-X), E at 37 GeV/c; measured η-meson associated mass distributions, Coulomb-induced production σ.


1996AM07      Yad.Fiz. 59, No 6, 1021 (1996); Phys.Atomic Nuclei 59, 976 (1996); Erratum Yad.Fiz. 62, No 6, 1084 (1999)

D.V.Amelin, E.B.Berdnikov, S.I.Bityukov, G.V.Borisov, N.K.Vishnevsky, E.V.Vlasov, Yu.P.Gouz, V.A.Dorofeev, R.I.Dzhelyadin, A.V.Ekimov, A.M.Zaitsev, Yu.M.Ivanyushenkov, A.N.Karyukhin, I.A.Kachaev, G.A.Klyuchnikov, V.F.Konstantinov, S.V.Kopikov, M.E.Kostrikov, V.V.Kostyukhin, A.A.Kriushin, T.A.Lomtadze, V.D.Matveev, A.P.Ostankov, D.I.Ryabchikov, O.V.Solovianov, E.A.Starchenko, Yu.A.Khokhlov, E.G.Tskhadadze

Investigation of the Diffractive Reaction π-A → ηηπ-A at an Incident p(π-) Momentum of 37 GeV/c

NUCLEAR REACTIONS 9Be(π-, X), E at 37 GeV/c; measured ηηπ--, ηη-mass spectra; deduced resonance, parameters.


1996ZA05      Yad.Fiz. 59, No 9, 1674 (1996); Phys.Atomic Nuclei 59, 1617 (1996)

A.M.Zaitsev

Searches for Exotic Mesons in Diffractive Reactions

NUCLEAR REACTIONS 9Be(π-, X), E at 37 GeV/c; analyzed diffractive multi-pion production data; deduced possible hybrid-like resonances. Final state analysis.


1994ZA18      Nuovo Cim. 107A, 1941 (1994)

A.M.Zaitsev, E.B.Berdnikov, S.I.Bityukov, G.V.Borisov, Yu.P.Gouz, R.I.Dzhelyadin, A.V.Ekimov, Yu.M.Ivanyushenkov, I.A.Kachaev, A.N.Karyukhin, Yu.A.Khokhlov, G.A.Klyuchnikov, A.K.Konoplyannikov, V.F.Konstantinov, A.A.Kriushin, M.E.Kostrikov, V.V.Kostyukhin, V.D.Matveev, A.P.Ostankov, D.I.Ryabchikov, V.A.Senko, M.M.Soldatov, E.A.Starchenko, N.K.Vishnevsky, E.V.Vlasov, G.M.Beladidze, T.A.Lomtadze, A.K.Mestvirishvili, E.G.Tskhadadze

Latest Results from the VES Experiment


1990BE44      Yad.Fiz. 52, 494 (1990); Sov.J.Nucl.Phys. 52, 316 (1990)

I.M.Belyaev, I.A.Vetlitsky, V.A.Viktorov, N.A.Galvaev, S.V.Golovkin, M.V.Gritsuk, Yu.L.Grishkin, V.M.Guzhavin, V.A.Dorofeev, A.V.Zhilin, A.M.Zaitsev, G.K.Kliger, V.E.Kozitsyn, V.Z.Kolganov, A.S.Konstantinov, Yu.V.Korchagin, V.P.Kubarovsky, N.Yu.Kulman, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, A.A.Lebedev, A.V.Lebedev, G.S.Lomkatsi, V.A.Mukhin, A.F.Nilov, Yu.B.Novozhilov, V.F.Obraztsov, O.I.Pogorelko, A.N.Prudnik, R.A.Rzaev, V.K.Semenov, N.I.Sinkin, A.V.Skleznev, V.T.Smolyankin, V.I.Solyanik, S.V.Frolov, Yu.A.Chesnokov, P.N.Shishov

Yields of Hyperons in Proton-Nucleus Interactions at 70 GeV


1976AL11      Yad.Fiz. 23, 1190 (1976); Sov.J.Nucl.Phys. 23, 633 (1977)

G.D.Alekseev, A.M.Zaitsev, N.A.Kalinina, V.V.Kruglov, V.N.Kuznetsov, A.V.Kulikov, A.V.Kuptsov, L.L.Nemenov, B.M.Pontecorvo, D.M.Khazins, I.N.Churin

Search for Metastable States with Lifetime Greater Than 5 msec in a Lead Target Bombarded by 60-70-GeV Protons

NUCLEAR REACTIONS Pb(p, X), E=60-70 GeV; measured no delayed radiation (5ms < T1/2 < 1d).


Back to query form