NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 19, 2024.

Search: Author = G.K.Kliger

Found 3 matches.

Back to query form1996BE87      Yad.Fiz. 59, No 12, 2199 (1996); Phys.Atomic Nuclei 59, 2117 (1996)

V.A.Bezzubov, S.V.Golovkin, A.G.Kholodenko, A.P.Kozhevnikov, V.P.Kubarovsky, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, M.Yu.Matveev, V.V.Molchanov, V.A.Mukhin, V.I.Solyanik, D.V.Vavilov, V.A.Viktorov, G.K.Kliger, V.Z.Kolganov, G.S.Lomkatsi, A.F.Nilov, V.T.Smolyankin, and the SPHINX Collaboration (IHEP-ITep)

New Data on the Reaction p + N → [Σ0K+] + N at E(p) = 70 GeV

NUCLEAR REACTIONS C(p, X), E=70 GeV; analyzed Σ0K+-production associated data; deduced resonance structure, mass, width.


1990BE44      Yad.Fiz. 52, 494 (1990); Sov.J.Nucl.Phys. 52, 316 (1990)

I.M.Belyaev, I.A.Vetlitsky, V.A.Viktorov, N.A.Galvaev, S.V.Golovkin, M.V.Gritsuk, Yu.L.Grishkin, V.M.Guzhavin, V.A.Dorofeev, A.V.Zhilin, A.M.Zaitsev, G.K.Kliger, V.E.Kozitsyn, V.Z.Kolganov, A.S.Konstantinov, Yu.V.Korchagin, V.P.Kubarovsky, N.Yu.Kulman, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, A.A.Lebedev, A.V.Lebedev, G.S.Lomkatsi, V.A.Mukhin, A.F.Nilov, Yu.B.Novozhilov, V.F.Obraztsov, O.I.Pogorelko, A.N.Prudnik, R.A.Rzaev, V.K.Semenov, N.I.Sinkin, A.V.Skleznev, V.T.Smolyankin, V.I.Solyanik, S.V.Frolov, Yu.A.Chesnokov, P.N.Shishov

Yields of Hyperons in Proton-Nucleus Interactions at 70 GeV


1956KL19      Physica 22, 1142A (1956)

G.K.Kliger, V.I.Riabinkin, I.V.Chuvilo, V.S.Shevchenko


Back to query form