NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 22, 2024.

Search: Author = V.A.Dorofeev

Found 9 matches.

Back to query form2004AM10      Yad.Fiz. 67, 1433 (2004); Phys.Atomic Nuclei 67, 1408 (2004)

E.V.Amelin, Yu.G.Gavrilov, Yu.P.Gouz, V.A.Dorofeev, R.I.Dzhelyadin, A.M.Zaitsev, A.V.Zenin, A.V.Ivashin, I.A.Kachaev, V.V.Kabachenko, A.N.Karyukhin, A.N.Konoplyannikov, V.F.Konstantinov, V.V.Kostyukhin, V.D.Matveev, V.I.Nikolaenko, A.P.Ostankov, B.F.Polyakov, D.I.Ryabchikov, A.A.Solodkov, A.V.Solodkov, O.V.Solovianov, E.A.Starchenko, A.B.Fenyuk, Yu.A.Khokhlov

Investigation of the Reaction π-p → η'π0n at the VES Spectrometer

NUCLEAR REACTIONS 1H(π-, π0X), E=high; measured η' meson production associated effective mass spectra, angular distributions; deduced branching fractions, related features.

doi: 10.1134/1.1777297
Citations: PlumX Metrics


1999AM02      Yad.Fiz. 62, No 3, 487 (1999); Phys.Atomic Nuclei 62, 445 (1999)

D.V.Amelin, E.B.Berdnikov, G.V.Borisov, V.A.Dorofeev, R.I.Dzhelyadin, A.V.Ekimov, Yu.P.Gouz, I.A.Kachaev, A.N.Karyukhin, Yu.A.Khokhlov, A.K.Konoplyannikov, S.V.Kopikov, V.V.Kostyukhin, S.A.Likhoded, V.D.Matveev, A.P.Ostankov, D.I.Ryabchikov, G.G.Sekhniaidze, A.A.Solodkov, O.V.Solovianov, E.A.Starchenko, E.G.Tskhadadze, N.K.Vishnevsky, E.V.Vlasov, A.M.Zaitsev, and the VES Collaboration (IHEP-IP)

Investigation of the Reaction π- + A → ωπ-π0 + A

NUCLEAR REACTIONS Be(π-, X), E=37 GeV; measured ω-associated invariant mass spectra; deduced resonance parameters. Partial wave analysis.


1999AM03      Yad.Fiz. 62, No 3, 496 (1999); Phys.Atomic Nuclei 62, 454 (1999)

D.V.Amelin, E.B.Berdnikov, S.I.Bityukov, G.V.Borisov, V.A.Dorofeev, R.I.Dzhelyadin, A.V.Ekimov, Yu.P.Gouz, I.A.Kachaev, A.N.Karyukhin, Yu.A.Khokhlov, A.K.Konoplyannikov, V.F.Konstantinov, S.V.Kopikov, M.E.Kostrikov, V.V.Kostyukhin, S.A.Likhoded, V.D.Matveev, A.P.Ostankov, D.I.Ryabchikov, G.G.Sekhniaidze, A.A.Solodkov, O.V.Solovianov, E.A.Starchenko, E.G.Tskhadadze, N.K.Vishnevsky, E.V.Vlasov, A.M.Zaitsev, and the VES Collaboration (IHEP-IP)

Investigation of Pion-Induced Formation of the ηπ- System in a Coulomb Field

NUCLEAR REACTIONS Be(π-, π-X), E at 37 GeV/c; measured η-meson associated mass distributions, Coulomb-induced production σ.


1996AM07      Yad.Fiz. 59, No 6, 1021 (1996); Phys.Atomic Nuclei 59, 976 (1996); Erratum Yad.Fiz. 62, No 6, 1084 (1999)

D.V.Amelin, E.B.Berdnikov, S.I.Bityukov, G.V.Borisov, N.K.Vishnevsky, E.V.Vlasov, Yu.P.Gouz, V.A.Dorofeev, R.I.Dzhelyadin, A.V.Ekimov, A.M.Zaitsev, Yu.M.Ivanyushenkov, A.N.Karyukhin, I.A.Kachaev, G.A.Klyuchnikov, V.F.Konstantinov, S.V.Kopikov, M.E.Kostrikov, V.V.Kostyukhin, A.A.Kriushin, T.A.Lomtadze, V.D.Matveev, A.P.Ostankov, D.I.Ryabchikov, O.V.Solovianov, E.A.Starchenko, Yu.A.Khokhlov, E.G.Tskhadadze

Investigation of the Diffractive Reaction π-A → ηηπ-A at an Incident p(π-) Momentum of 37 GeV/c

NUCLEAR REACTIONS 9Be(π-, X), E at 37 GeV/c; measured ηηπ--, ηη-mass spectra; deduced resonance, parameters.


1996VI10      Yad.Fiz. 59, No 7, 1229 (1996); Phys.Atomic Nuclei 59, 1175 (1996)

V.A.Viktorov, S.V.Golovkin, V.A.Dorofeev, A.S.Konstantinov, V.P.Kubarovsky, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, V.A.Mukhin, V.I.Solyanik

Investigation of the OZI Selection Rule for Connected Quark Diagrams in Hadronic Processes: 1. OZI-suppressed charge-exchange reaction π- + p → φ + n at an incident pion momentum of 32.5 GeV/c

NUCLEAR REACTIONS 1H(π-, X), E at 32.5 GeV/c; measured charge exchange reaction (π-+p → n+φ)σ; deduced vector-meson nonet mixing angle parameter. OZI selection rule investigation.


1996VI11      Yad.Fiz. 59, No 7, 1239 (1996); Phys.Atomic Nuclei 59, 1184 (1996)

V.A.Viktorov, S.V.Golovkin, V.A.Dorofeev, A.S.Konstantinov, V.P.Kubarovsky, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, V.A.Mukhin, V.I.Solyanik

Investigation of the OZI Selection Rule for Connected Quark Diagrams in Hadronic Processes: 2. Search for the OZI-suppressed decay B/b1(1235) → φπ0

NUCLEAR REACTIONS 1H(π-, X), E at 32.5 GeV/c; analyzed data; deduced OZI-suppressed decay associated branching fractions uppper limit.


1994DO06      Yad.Fiz. 57, No 2, 241 (1994); Phys.Atomic Nuclei 57, 227 (1994)

V.A.Dorofeev, and the SPHINX Collaboration (IHEP-ITEP)

The Search for Heavy Pentaquark Exotic Baryons with Hidden Strangeness in the p + N → (pφ) + N and p + N [(Lambda)(1520)K+] + N Reactions at E(p) = 70 GeV

NUCLEAR REACTIONS 1H(p, X), E=70 GeV; measured pentaquark exotic baryon production, associated invariant mass spectra; deduced ultrasensitive production σ upper limits.


1994DO07      Yad.Fiz. 57, No 2, 253 (1994); Phys.Atomic Nuclei 57, 238 (1994)

V.A.Dorofeev, and the SPHINX Collaboration (IHEP-ITEP)

The Study of Reaction p + N → [Σ(1385)0K+] + N at the Energy of 70 GeV

NUCLEAR REACTIONS 1H(p, X), E=70 GeV; measured two γ-cluster, ΣK+ effective mass spectrum; deduced no narrow baryon state evidence.


1990BE44      Yad.Fiz. 52, 494 (1990); Sov.J.Nucl.Phys. 52, 316 (1990)

I.M.Belyaev, I.A.Vetlitsky, V.A.Viktorov, N.A.Galvaev, S.V.Golovkin, M.V.Gritsuk, Yu.L.Grishkin, V.M.Guzhavin, V.A.Dorofeev, A.V.Zhilin, A.M.Zaitsev, G.K.Kliger, V.E.Kozitsyn, V.Z.Kolganov, A.S.Konstantinov, Yu.V.Korchagin, V.P.Kubarovsky, N.Yu.Kulman, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, A.A.Lebedev, A.V.Lebedev, G.S.Lomkatsi, V.A.Mukhin, A.F.Nilov, Yu.B.Novozhilov, V.F.Obraztsov, O.I.Pogorelko, A.N.Prudnik, R.A.Rzaev, V.K.Semenov, N.I.Sinkin, A.V.Skleznev, V.T.Smolyankin, V.I.Solyanik, S.V.Frolov, Yu.A.Chesnokov, P.N.Shishov

Yields of Hyperons in Proton-Nucleus Interactions at 70 GeV


Back to query form