NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 30, 2024.

Search: Author = Y.B.Novozhilov

Found 2 matches.

Back to query form2000DA25      Yad.Fiz. 63, No 9, 1759 (2000); Phys.Atomic Nuclei 63, 1671 (2000)

G.V.Danilyan, A.M.Fedorov, A.M.Gagarski, F.Goennenwein, P.Jesinger, J.von Kalben, A.Kotzle, E.I.Korobkina, I.T.Krasnoshchekova, M.Mutterer, V.V.Nesvizhevsky, S.R.Neumaier, Yu.B.Novozhilov, V.S.Pavlov, G.A.Petrov, V.I.Petrova, S.M.Solovyev, W.H.Trzaska, O.Zimmer

Left-Right Asymmetry of the Angular Distribution of Long-Range Alpha Particles from Ternary 235U Fission Induced by Cold Polarized Neutrons

NUCLEAR REACTIONS 233,235U(polarized n, F), E=0.0017 eV; measured (fragment)α-coin following ternary fission, α angular distribution, correlation coefficient. Effect of nuclear resonances discussed.

doi: 10.1134/1.1312903
Citations: PlumX Metrics


1990BE44      Yad.Fiz. 52, 494 (1990); Sov.J.Nucl.Phys. 52, 316 (1990)

I.M.Belyaev, I.A.Vetlitsky, V.A.Viktorov, N.A.Galvaev, S.V.Golovkin, M.V.Gritsuk, Yu.L.Grishkin, V.M.Guzhavin, V.A.Dorofeev, A.V.Zhilin, A.M.Zaitsev, G.K.Kliger, V.E.Kozitsyn, V.Z.Kolganov, A.S.Konstantinov, Yu.V.Korchagin, V.P.Kubarovsky, N.Yu.Kulman, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, A.A.Lebedev, A.V.Lebedev, G.S.Lomkatsi, V.A.Mukhin, A.F.Nilov, Yu.B.Novozhilov, V.F.Obraztsov, O.I.Pogorelko, A.N.Prudnik, R.A.Rzaev, V.K.Semenov, N.I.Sinkin, A.V.Skleznev, V.T.Smolyankin, V.I.Solyanik, S.V.Frolov, Yu.A.Chesnokov, P.N.Shishov

Yields of Hyperons in Proton-Nucleus Interactions at 70 GeV


Back to query form