NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 10, 2024.

Search: Author = V.M.Guzhavin

Found 3 matches.

Back to query form1992AL22      Yad.Fiz. 55, 3255 (1992); Sov.J.Nucl.Phys. 55, 1814 (1992)

Yu.D.Aleshin, V.M.Guzhavin

Production of the Isobar N(*)(1700) in the Reaction π-p → π+π-π-π0 at 3.92 GeV/c

NUCLEAR REACTIONS 1H(π-, X), E at 3.92 GeV/c; measured σ for (1700) isobar production for specified decay modes including p3π-mode.


1990BE44      Yad.Fiz. 52, 494 (1990); Sov.J.Nucl.Phys. 52, 316 (1990)

I.M.Belyaev, I.A.Vetlitsky, V.A.Viktorov, N.A.Galvaev, S.V.Golovkin, M.V.Gritsuk, Yu.L.Grishkin, V.M.Guzhavin, V.A.Dorofeev, A.V.Zhilin, A.M.Zaitsev, G.K.Kliger, V.E.Kozitsyn, V.Z.Kolganov, A.S.Konstantinov, Yu.V.Korchagin, V.P.Kubarovsky, N.Yu.Kulman, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, A.A.Lebedev, A.V.Lebedev, G.S.Lomkatsi, V.A.Mukhin, A.F.Nilov, Yu.B.Novozhilov, V.F.Obraztsov, O.I.Pogorelko, A.N.Prudnik, R.A.Rzaev, V.K.Semenov, N.I.Sinkin, A.V.Skleznev, V.T.Smolyankin, V.I.Solyanik, S.V.Frolov, Yu.A.Chesnokov, P.N.Shishov

Yields of Hyperons in Proton-Nucleus Interactions at 70 GeV


1990GU13      Yad.Fiz. 51, 1569 (1990); Sov.J.Nucl.Phys. 51, 989 (1990)

V.M.Guzhavin, A.F.Nilov

Study of the Processes π-p → pπ+π-π-, π-p → pπ+π-π-π0, π-p → nπ+π+π-π- with Baryon Exchange at Momentum 4.5 GeV/c

NUCLEAR REACTIONS 1H(π-, xπ), E at 4.5 GeV/c; measured multi-pion production events number vs effective mass; deduced baryon, meson resonances production σ.


Back to query form