NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 24, 2024.

Search: Author = V.I.Solyanik

Found 5 matches.

Back to query form1997GO27      Z.Phys. A359, 435 (1997)

S.V.Golovkin, A.P.Kozhevnikov, V.P.Kubarovsky, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, V.V.Molchanov, V.A.Mukhin, I.N.Nikitin, V.I.Solyanik, D.V.Vavilov, V.A.Victorov, M.Ya.Balatz, G.V.Dzubenko, G.S.Lomkatsi, V.T.Smolyankin

Study of the OZI Selection Rule in Hadronic Processes

NUCLEAR REACTIONS 1H(π-, nX), E=32.5 GeV; 1n, 1H(p, X), E=70 GeV; analyzed φ, ω meson production σ; deduced selection rule related features.

doi: 10.1007/s002180050424
Citations: PlumX Metrics


1996BE87      Yad.Fiz. 59, No 12, 2199 (1996); Phys.Atomic Nuclei 59, 2117 (1996)

V.A.Bezzubov, S.V.Golovkin, A.G.Kholodenko, A.P.Kozhevnikov, V.P.Kubarovsky, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, M.Yu.Matveev, V.V.Molchanov, V.A.Mukhin, V.I.Solyanik, D.V.Vavilov, V.A.Viktorov, G.K.Kliger, V.Z.Kolganov, G.S.Lomkatsi, A.F.Nilov, V.T.Smolyankin, and the SPHINX Collaboration (IHEP-ITep)

New Data on the Reaction p + N → [Σ0K+] + N at E(p) = 70 GeV

NUCLEAR REACTIONS C(p, X), E=70 GeV; analyzed Σ0K+-production associated data; deduced resonance structure, mass, width.


1996VI10      Yad.Fiz. 59, No 7, 1229 (1996); Phys.Atomic Nuclei 59, 1175 (1996)

V.A.Viktorov, S.V.Golovkin, V.A.Dorofeev, A.S.Konstantinov, V.P.Kubarovsky, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, V.A.Mukhin, V.I.Solyanik

Investigation of the OZI Selection Rule for Connected Quark Diagrams in Hadronic Processes: 1. OZI-suppressed charge-exchange reaction π- + p → φ + n at an incident pion momentum of 32.5 GeV/c

NUCLEAR REACTIONS 1H(π-, X), E at 32.5 GeV/c; measured charge exchange reaction (π-+p → n+φ)σ; deduced vector-meson nonet mixing angle parameter. OZI selection rule investigation.


1996VI11      Yad.Fiz. 59, No 7, 1239 (1996); Phys.Atomic Nuclei 59, 1184 (1996)

V.A.Viktorov, S.V.Golovkin, V.A.Dorofeev, A.S.Konstantinov, V.P.Kubarovsky, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, V.A.Mukhin, V.I.Solyanik

Investigation of the OZI Selection Rule for Connected Quark Diagrams in Hadronic Processes: 2. Search for the OZI-suppressed decay B/b1(1235) → φπ0

NUCLEAR REACTIONS 1H(π-, X), E at 32.5 GeV/c; analyzed data; deduced OZI-suppressed decay associated branching fractions uppper limit.


1990BE44      Yad.Fiz. 52, 494 (1990); Sov.J.Nucl.Phys. 52, 316 (1990)

I.M.Belyaev, I.A.Vetlitsky, V.A.Viktorov, N.A.Galvaev, S.V.Golovkin, M.V.Gritsuk, Yu.L.Grishkin, V.M.Guzhavin, V.A.Dorofeev, A.V.Zhilin, A.M.Zaitsev, G.K.Kliger, V.E.Kozitsyn, V.Z.Kolganov, A.S.Konstantinov, Yu.V.Korchagin, V.P.Kubarovsky, N.Yu.Kulman, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, A.A.Lebedev, A.V.Lebedev, G.S.Lomkatsi, V.A.Mukhin, A.F.Nilov, Yu.B.Novozhilov, V.F.Obraztsov, O.I.Pogorelko, A.N.Prudnik, R.A.Rzaev, V.K.Semenov, N.I.Sinkin, A.V.Skleznev, V.T.Smolyankin, V.I.Solyanik, S.V.Frolov, Yu.A.Chesnokov, P.N.Shishov

Yields of Hyperons in Proton-Nucleus Interactions at 70 GeV


Back to query form