NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 19, 2024.

Search: Author = A.A.Lebedev

Found 2 matches.

Back to query form1990BE44      Yad.Fiz. 52, 494 (1990); Sov.J.Nucl.Phys. 52, 316 (1990)

I.M.Belyaev, I.A.Vetlitsky, V.A.Viktorov, N.A.Galvaev, S.V.Golovkin, M.V.Gritsuk, Yu.L.Grishkin, V.M.Guzhavin, V.A.Dorofeev, A.V.Zhilin, A.M.Zaitsev, G.K.Kliger, V.E.Kozitsyn, V.Z.Kolganov, A.S.Konstantinov, Yu.V.Korchagin, V.P.Kubarovsky, N.Yu.Kulman, A.I.Kulyavtsev, V.F.Kurshetsov, L.G.Landsberg, A.A.Lebedev, A.V.Lebedev, G.S.Lomkatsi, V.A.Mukhin, A.F.Nilov, Yu.B.Novozhilov, V.F.Obraztsov, O.I.Pogorelko, A.N.Prudnik, R.A.Rzaev, V.K.Semenov, N.I.Sinkin, A.V.Skleznev, V.T.Smolyankin, V.I.Solyanik, S.V.Frolov, Yu.A.Chesnokov, P.N.Shishov

Yields of Hyperons in Proton-Nucleus Interactions at 70 GeV


1973AN26      Yad.Fiz. 18, 353 (1973); Sov.J.Nucl.Phys. 18, 182 (1974)

Y.M.Antipov, G.Ascoli, R.Busnello, A.Weitsch, G.Damgaard, F.A.Ech, M.N.Kienzle-Focacci, W.Kienzle, R.Klanner, L.G.Landsberg, A.A.Lebedev, C.Lechanoine, P.Leconte, M.Martin, V.Roinishvili, R.D.Sard

Elastic π-p, K-p, and pp Scattering at 25 and 40 GeV/c

NUCLEAR REACTIONS 4He(π-, π-), momentum transfer=0.0056-0.087, 0.0056-0.0462 (GeV/c)2; measured σ, deduced nuclear radius, σ(π-, π-) total.


Back to query form