NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 20, 2024.

Search: Author = V.B.Shutov

Found 2 matches.

Back to query form2000SH19      Eur.Phys.J. C 13, 255 (2000)

V.I.Sharov, S.A.Zaporozhets, B.P.Adiasevich, N.G.Anischenko, V.G.Antonenko, L.S.Azhgirey, V.D.Bartenev, N.A.Bazhanov, N.A.Blinov, N.S.Borisov, S.B.Borzakov, Yu.T.Borzunov, L.V.Budkin, V.F.Burinov, Yu.P.Bushuev, L.P.Chernenko, E.V.Chernykh, S.A.Dolgii, V.M.Drobin, G.Durand, A.P.Dzyubak, A.N.Fedorov, V.V.Fimushkin, M.Finger, M.Finger, Jr., L.B.Golovanov, G.M.Gurevich, A.Janata, A.V.Karpunin, B.A.Khachaturov, A.D.Kirillov, A.D.Kovalenko, A.I.Kovalev, V.G.Kolomiets, A.A.Kochetkov, E.S.Kuzmin, V.P.Ladygin, A.B.Lazarev, F.Lehar, A.de Lesquen, A.A.Lukhanin, P.K.Maniakov, V.N.Matafonov, A.B.Neganov, M.S.Nikitina, G.P.Nikolaevsky, A.A.Nomofilov, Tz.Panteleev, Yu.K.Pilipenko, I.L.Pisarev, N.M.Piskunov, Yu.A.Plis, Yu.P.Polunin, A.N.Prokofiev, P.A.Rukoyatkin, O.N.Shchevelev, V.A.Shchedrov, S.N.Shilov, Yu.A.Shishov, V.B.Shutov, M.Slunecka, V.Sluneckova, A.Yu.Starikov, G.D.Stoletov, L.N.Strunov, A.L.Svetov, A.P.Tsvinev, Yu.A.Usov, V.I.Volkov, V.P.Yershov, A.A.Zhdanov, V.N.Zhmyrov

Measurements of the np Total Cross Section Difference ΔσL at 1.59, 1.79 and 2.20 GeV

NUCLEAR REACTIONS 1H(polarized n, n'), E=1.59, 1.79, 2.20 GeV; measured spin-dependent total cross section difference. Polarized target, polarized neutron beam from deuteron breakup. Comparison with model predictions.

doi: 10.1007/s100520000321
Citations: PlumX Metrics


1989AV02      Yad.Fiz. 50, 409 (1989)

V.V.Avdeichikov, A.I.Bogdanov, V.A.Budilov, V.Ya.Volkov, N.L.Gorshkova, K.G.Denisenko, V.N.Emelyanenko, N.K.Zhidkov, A.Kotus, S.Mruvchinsky, V.A.Nikitin, P.V.Nomokonov, Yu.K.Pilipenko, V.R.Skoi, M.D.Traikova, V.V.Fimushkin, V.B.Shutov

Analyzing Power Measurement in d(pol)p Elastic Scattering at 2-12 GeV/c and in d(pol)C → pX Reaction at 2.38 GeV/c

NUCLEAR REACTIONS 2,1H(polarized d, d), C(polarized d, pX), E at 2.38-12 GeV/c; measured vector analyzing power.


Back to query form