NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 22, 2024.

Search: Author = M.Y.Liburg

Found 6 matches.

Back to query form2005SH55      Yad.Fiz. 68, 1858 (2005); Phys.Atomic Nuclei 68, 1796 (2005)

V.I.Sharov, N.G.Anischenko, V.G.Antonenko, S.A.Averichev, L.S.Azhgirey, V.D.Bartenev, N.A.Bazhanov, A.A.Belyaev, N.A.Blinov, N.S.Borisov, S.B.Borzakov, Yu.T.Borzunov, Yu.P.Bushuev, L.P.Chernenko, E.V.Chernykh, V.F.Chumakov, S.A.Dolgii, A.N.Fedorov, V.V.Fimushkin, M.Finger, M.Finger, Jr., L.B.Golovanov, G.M.Gurevich, A.Janata, A.D.Kirillov, V.G.Kolomiets, E.V.Komogorov, A.D.Kovalenko, A.I.Kovalev, V.A.Krasnov, P.Krstonoshich, E.S.Kuzmin, V.P.Ladygin, A.B.Lazarev, F.Lehar, A.de Lesquen, M.Yu.Liburg, A.N.Livanov, A.A.Lukhanin, P.K.Maniakov, V.N.Matafonov, E.A.Matyushevsky, V.D.Moroz, A.A.Morozov, A.B.Neganov, G.P.Nikolaevsky, A.A.Nomofilov, Tz.Panteleev, Yu.K.Pilipenko, I.L.Pisarev, Yu.A.Plis, Yu.P.Polunin, A.N.Prokofiev, V.Yu.Prytkov, P.A.Rukoyatkin, V.A.Schedrov, O.N.Schevelev, S.N.Shilov, R.A.Shindin, M.Slunecka, V.Sluneckova, A.Yu.Starikov, G.D.Stoletov, L.N.Strunov, A.L.Svetov, Yu.A.Usov, T.Vasiliev, V.I.Volkov, E.I.Vorobiev, I.P.Yudin, I.V.Zaitsev, A.A.Zhdanov, V.N.Zhmyrov

Measurements of the Total-Cross-Section Difference ΔσL(np) at 1.39, 1.69, 1.89, and 1.99 GeV

NUCLEAR REACTIONS 1H(polarized n, X), E=1.39, 1.69, 1.89, 1.99 GeV; measured spin-dependent total σ difference. Polarized target.

doi: 10.1134/1.2131111
Citations: PlumX Metrics


2004SH33      Eur.Phys.J. C 37, 79 (2004)

V.I.Sharov, N.G.Anischenko, V.G.Antonenko, S.A.Averichev, L.S.Azhgirey, V.D.Bartenev, N.A.Bazhanov, A.A.Belyaev, N.A.Blinov, N.S.Borisov, S.B.Borzakov, Yu.T.Borzunov, Yu.P.Bushuev, L.P.Chernenko, E.V.Chernykh, V.F.Chumakov, S.A.Dolgii, A.N.Fedorov, V.V.Fimushkin, M.Finger, M.Finger, Jr., L.B.Golovanov, G.M.Gurevich, A.Janata, A.D.Kirillov, V.G.Kolomiets, E.V.Komogorov, A.D.Kovalenko, A.I.Kovalev, V.A.Krasnov, P.Krstonoshich, E.S.Kuzmin, V.P.Ladygin, A.B.Lazarev, F.Lehar, A.de Lesquen, M.Yu.Liburg, A.N.Livanov, A.A.Lukhanin, P.K.Maniakov, V.N.Matafonov, E.A.Matyushevsky, V.D.Moroz, A.A.Morozov, A.B.Neganov, G.P.Nikolaevsky, A.A.Nomofilov, Tz.Panteleev, Yu.K.Pilipenko, I.L.Pisarev, Yu.A.Plis, Yu.P.Polunin, A.N.Prokofiev, V.Yu.Prytkov, P.A.Rukoyatkin, V.A.Schedrov, O.N.Schevelev, S.N.Shilov, R.A.Shindin, M.Slunecka, V.Sluneckova, A.Yu.Starikov, G.D.Stoletov, L.N.Strunov, A.L.Svetov, Yu.A.Usov, T.Vasiliev, V.I.Volkov, E.I.Vorobiev, I.P.Yudin, I.V.Zaitsev, A.A.Zhdanov, V.N.Zhmyrov

Measurement of the np total cross section difference ΔσL(np) at 1.39, 1.69, 1.89 and 1.99 GeV

NUCLEAR REACTIONS 1H(polarized n, X), E=1.39, 1.69, 1.89, 1.99 GeV; measured polarization dependent σ; deduced cross section difference. Polarized target.

doi: 10.1140/epjc/s2004-01987-9
Citations: PlumX Metrics


1981BA35      Yad.Fiz. 33, 1237 (1981)

Yu.Sh.Bagaturia, Yu.M.Kazarinov, M.Yu.Kazarinov, M.Yu.Liburg, V.N.Matafonov, G.G.Macharashvili, I.K.Potashnikova, I.Strakhota, M.Strahotova, Yu.A.Usov, B.A.Khachaturov, M.R.Khayatov

Measurement of the Depolarization Parameter D in the Charge Exchange np Scattering at the Energy of 600 MeV

NUCLEAR REACTIONS 1H(polarized n, p), E=600 MeV; measured depolarization parameter D. Double scattering experiment, polarized target.


1981BO41      Zh.Eksp.Teor.Fiz. 81, 1583 (1981)

N.S.Borisov, V.G.Vovchenko, V.A.Efimovyh, A.A.Zhdanov, M.Yu.Kazarinov, Yu.M.Kazarinov, Yu.F.Kiselev, A.I.Kovalev, M.Yu.Liburg, B.S.Neganov, V.V.Polyakov, V.E.Popov, A.N.Prokofiev, V.Yu.Trautman, Yu.A.Usov, A.V.Shvedchikov

Investigation of Energy Dependence of Spin-Spin Correlation in the Diproton Resonance Range

NUCLEAR REACTIONS 1H(polarized p, p), E=550-950 MeV; measured polarization spin-spin correlation coefficient; deduced 1D2 state influence on diproton resonance.


1981BO43      Pisma Zh.Eksp.Teor.Fiz. 34, 137 (1981); JETP Lett.(USSR) 34, 130 (1981)

N.S.Borisov, V.G.Vovchenko, V.A.Efimovykh, A.A.Zhdanov, M.Yu.Kazarinov, Yu.M.Kazarinov, Yu.F.Kiselev, A.I.Kovalev, M.Yu.Liburg, V.I.Matafonov, V.V.Polyakov, V.E.Popov, A.N.Prokofev, V.Yu.Trautman, Yu.A.Usov, O.Ya.Fedorov, A.V.Shvedchikov

Angular Dependence of the Spin-Correlation Parameter A(00nn) and of the Asymmetry A(000n) in pp Scattering at 950 MeV

NUCLEAR REACTIONS 1H(polarized p, p), E=950 MeV; measured asymmetry, spin correlation parameter vs θ; deduced phase shifts. Polarized target.


1981EF01      Phys.Lett. 99B, 28 (1981)

V.A.Efimovyh, A.I.Kovalev, V.V.Polyakov, V.E.Popov, A.N.Prokofiev, A.V.Shvedchikov, V.Yu.Trautman, V.G.Vovchenko, A.A.Zhdanov, N.S.Borisov, M.Yu.Kazarinov, Yu.M.Kazarinov, Yu.F.Kiselev, M.Yu.Liburg, B.S.Neganov, Yu.A.Usov

Energy Dependence of the Spin-Spin Correlation Parameter C(NN) at 50° and 90° c.m. for pp-Elastic Scattering in the Energy Range 0.69-0.95 GeV

NUCLEAR REACTIONS 1H(polarized p, p), E=0.69-0.95 GeV; measured spin-spin correlation parameter vs E.

doi: 10.1016/0370-2693(81)90797-8
Citations: PlumX Metrics


Back to query form