ADOPTED LEVELS, GAMMAS for 68Ge

Author: E.A. Mccutchan |  Citation: Nucl. Data Sheets 113, 1735 (2012) |  Cutoff date: 1-Mar-2012 

 Full ENSDF file | Adopted Levels (PDF version) 


Q(β-)=-8084 keV 3S(n)= 12392 keV 5S(p)= 7388.9 keV 23Q(α)= -3399.9 keV 20
Reference: 2012WA38

References:
  A  68As ε decay (151.6 S)  B  69Se εp decay (27.4 S)
  C  70Ge(p,t)  D  66Zn(12C,10Be)
  E  12C(64Zn,8BeG)  F  64Zn(6Li,d)
  G  58Ni(12C,2pγ),64Zn(7Li,p2nγ)  H  (HI,xnγ)
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
      0ABCDEFGH 0+ 270.93 d 13 
% ε = 100
     
   1015.81 8 ABCDE GH 2+ 2.08 ps 11    1015.74 4 
  100
E2
      0
0+
   1754.5 4 A CD  GH 0+      738.4 5 
  100
E2
   1015.81
2+
   1777.42 10 A CDE GH 2+ 1.80 ps 14     761.6 1 
  1777.3 2 
  100 5 
   60 4 
M1+E2
E2
   1015.81
      0
2+
0+
   2267.83 11 A CDE GH 4+ 0.87 ps 10    1252.0 1 
  100
E2
   1015.81
2+
   2428.59 12 A   E GH 3+ 2.1 ps 7     651.2 3 
  1413.3 5 
  100 5 
   47.6 24 
M1+E2
M1+E2
   1777.42
   1015.81
2+
2+
   2457.15 13 A   E GH 2+ 1.3 ps 4     190.3 10 
   702.2 10 
  1441.0 10 
  2457.1 2 
   47 3 
   28.7 18 
   22 3 
  100 7 
[E2]
[E2]

[E2]
   2267.83
   1754.5
   1015.81
      0
4+
0+
2+
0+
   2617 3   C      0+        
   2648.67 11 A CDE GH 3- 2.1 ps +14-7     871.2 2 
  1632.8 2 
    5.27 24 
  100 4 
[E1]
E1+M2
   1777.42
   1015.81
2+
2+
   2831.86 11 A C E GH 4+ 0.8 ps +7-3     403.8 10 
   564.0 10 
  1054.4 2 
  1816.1 2 
    2.5 3 
    6.8 6 
  100 3 
   30.1 11 


E2
E2
   2428.59
   2267.83
   1777.42
   1015.81
3+
4+
2+
2+
   2900.2 7        H (4-)      251.5 10 
  100

   2648.67
3-
   2947.1 5 A C   G  2+     1169.7 5 
  100

   1777.42
2+
   3023.1 5 A C      2+     1245.1 10 
  2007.4 5 
   13.0 22 
  100 9 


   1777.42
   1015.81
2+
2+
   3040.73 23 A  D  GH (4)+      612.0 3 
  1263.4 3 
  2025.3 10 
  100 6 
   53 3 
    5.6 8 
M1+E2


   2428.59
   1777.42
   1015.81
3+
2+
2+
   3061.87 11   CD  GH (3-)      230.0 1 
   413.2 1 ?
   633.3 1 
   794.0 2 
  2046.0 2 
   17 28 
 
   17 28 
  100 28 
   78 28 

   2831.86
   2648.67
   2428.59
   2267.83
   1015.81
4+
3-
3+
4+
2+
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
   3087.5 4 A     G  2(+)     1309.6 10 
  1332.8 5 
  2071.8 10 
  3088.3 10 
   47 7 
  100 7 
   27 7 
   87 7 
   1777.42
   1754.5
   1015.81
      0
2+
0+
2+
0+
   3182.26 11   C   GH 4+      725.1 1 
   915.0 10 
  1404.8 2 
  2166.4 2 
   59.8 22 
   21.2 11 
  100 4 
   27.4 12 


E2

   2457.15
   2267.83
   1777.42
   1015.81
2+
4+
2+
2+
   3204 3   C      0+        
   3287.8 7 A        2(+)     2271.3 10 
  3288.4 10 
  100 10 
   40 10 


   1015.81
      0
2+
0+
   3400.3 4 A C   G  2+     1622.5 5 
  1645.9 10 
  2384.6 10 
  3401.3 10 
  100 6 
   24.1 19 
   22.2 19 
    5.6 19 
   1777.42
   1754.5
   1015.81
      0
2+
0+
2+
0+
   3417.0 4 A             988.3 5 
  1639.9 7 
   59 5 
  100 5 


   2428.59
   1777.42
3+
2+
   3474.7 10 A            2458.8 10 
  100

   1015.81
2+
   3476 3   C  F   0+        
   3509.67 12        H 4-      861.0 1 
  1081.1 1 
   63 4 
  100 5 


   2648.67
   2428.59
3-
3+
   3522.1 10 A C      2+     2506.2 10 
  100

   1015.81
2+
   3581.98 12   C   GH 5- 1.2 ps 4     520.1 1 ?
   750.1 2 
   933.3 2 
  1314.1 2 
 
   13.4 4 
   22.2 7 
  100 3 


E2
E1+M2
   3061.87
   2831.86
   2648.67
   2267.83
(3-)
4+
3-
4+
   3604 3   C      4+        
   3649.05 11   CD  GH 5- 0.4 ps +3-1     587.2 1 
   817.2 1 
  1000.4 1 
  1381.2 1 
    8.5 15 
    2.6 15 
   12.8 4 
  100 3 


E2
E1+M2
   3061.87
   2831.86
   2648.67
   2267.83
(3-)
4+
3-
4+
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
   3675.34 14    D  GH 5+      843.2 10 
  1246.7 2 
   28.5 21 
  100 6 


   2831.86
   2428.59
4+
3+
   3695.94 12       GH 6+ 0.49 ps 14    1428.1 1 
  100
E2
   2267.83
4+
   3735 3   C      (2+)        
   3809.3 10 A C      2+     2793.4 10 
  100

   1015.81
2+
   3882.95 12       GH 6- 132 ps 35     207.6 1 
   233.9 1 
   373.3 1 
   982.7 10 ?
    1.0 16 
  100 3 
    1.44 5 
    1.33 5 

M1(+E2)


   3675.34
   3649.05
   3509.67
   2900.2
5+
5-
4-
(4-)
   4021 3   C      4+        
   4037 3   C      (2+)        
   4053.72 11   CD  GH 7- 118 ps 21     170.7 1 
   357.8 1 
   404.7 1 
   471.7 1 
  100 3 
   25.5 8 
   26.8 8 
   40.1 14 
M1+E2
E1
E2
E2
   3882.95
   3695.94
   3649.05
   3581.98
6-
6+
5-
5-
   4078 3   C      0+        
   4144.07 11   C    H 6+      448.2 10 
   961.8 1 
  1312.2 1 
  1876.2 1 
    6.4 5 
  100 3 
   39.7 15 
   73.7 24 
   3695.94
   3182.26
   2831.86
   2267.83
6+
4+
4+
4+
   4238.5 10 A C      (2+)     3222.6 10 
  100

   1015.81
2+
   4322 3   C      2+        
   4358 3   C      0+        
   4453.89 13   C   GH 7- 0.97 ps 21     400.1 1 
   570.9 2 
   804.9 10 
   871.9 2 
  100 3 
   24.6 8 
    9 6 
   32.3 10 
M1+E2   4053.72
   3882.95
   3649.05
   3581.98
7-
6-
5-
5-
   4567.5 10 A C      (2+)     3551.6 10 
  100

   1015.81
2+
   4614 3   C      (3-)        
   4659.46 13   CD  GH 7- 0.3 ps 1     205.5 1 
   605.7 3 
   776.6 1 
 
  100 3 
   20.2 7 

E2

   4453.89
   4053.72
   3882.95
7-
7-
6-
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
   4736 3   C      0+        
   4789 3   C      0+        
   4836.97 12    D  GH 8+ 1.04 ps 21     692.9 1 
   783.3 2 
  1141.0 2 
    5.69 19 
   18.2 6 
  100 3 


E2
   4144.07
   4053.72
   3695.94
6+
7-
6+
   4857 10   C             
   4877.7 10 A C          2229.0 10 
  100

   2648.67
3-
   4957.40 15       GH 8- 0.9 ps +4-2     903.7 2 
  1074.4 10 
   41 11 
  100 3 

E2
   4053.72
   3882.95
7-
6-
   4999?      G  > 0.35 ps   1303.0
  100

   3695.94
6+
   5049.58 12       GH 8+ 0.49 ps +21-14     212.6 1 
   905.5 1 
   995.9 10 
  1353.6 2 
    3.32 12 
   20.6 7 
    7.2 3 
  100 3 E2
   4836.97
   4144.07
   4053.72
   3695.94
8+
6+
7-
6+
   5074 10   C             
   5148.69 13    D  GH (8-) 1.2 ps 3     489.1 10 
   695.4?
  1095.0 2 
  1265.7 1 
    7.4 3 
 
  100 3 
   15.7 7 
   4659.46
   4453.89
   4053.72
   3882.95
7-
7-
7-
6-
   5217 10   C             
   5266.6 10        H 7+     1591.2 10 
  100

   3675.34
5+
   5330.11 13       GH 9- 0.69 ps +21-14    1276.4 1 
  100
E2
   4053.72
7-
   5366.08 13       GH 8+ 0.83 ps +28-21     316.5 1 
  1222.0 1 
  1670.1 2 
   11.5 7 
   70 27 
  100 4 


E2
   5049.58
   4144.07
   3695.94
8+
6+
6+
   5560 50    D            
   5678.02 13       GH 9- 0.5 ps 2     347.9 1 
   720.6 1 
  1224.1 2 
  1624.3 2 
   14.0 4 
   14.7 5 
  100 3 
    4 4 


E2

   5330.11
   4957.40
   4453.89
   4053.72
9-
8-
7-
7-
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
   5821.61 14       GH 9- 0.8 ps 4     491.5 2 
   672.9 1 
   985.1 10 
  1162.9 10 
   66.6 20 
   34.4 10 
   24 10 
  100 3 
   5330.11
   5148.69
   4836.97
   4659.46
9-
(8-)
8+
7-
   5873.98 23       GH 9+ 1.5 ps +10-6    1037.0 2 
  100

   4836.97
8+
   5961.49 14       GH 10+ 0.76 ps +21-14     631.4 2 
  1124.5 2 
    5.43 17 
  100 3 

E2
   5330.11
   4836.97
9-
8+
   6214.89 14       GH 10+ < 0.7 ps    848.5 10 
  1165.3 2 
  1377.9 1 
    3.24 14 
  100 3 
   18.7 6 

E2

   5366.08
   5049.58
   4836.97
8+
8+
8+
   6300 50    D     (8+)        
   6420.36 25        H 10-     1463.0 2 
  100

   4957.40
8-
   6556.52 14        H (10)-     1226.4 1 ?
  1407.8 1 
 
  100


   5330.11
   5148.69
9-
(8-)
   6595.71 16        H 10+     1229.6 1 
  1759.4 10 
  100 3 
   28 28 


   5366.08
   4836.97
8+
8+
   6663.81 24        H 10+      789.82 7 
  100

   5873.98
9+
   6671.10 16 ?       H     1305.0 1 ?
  100

   5366.08
8+
   6960 50    D     (6+)        
   7044.83 16       GH 11- 1.0 ps +4-3    1714.7 2 
  100
E2
   5330.11
9-
   7145.30 16       GH 11-      588.0 10 
  1467.2 2 
    2.82 13 
  100 4 

E2
   6556.52
   5678.02
(10)-
9-
   7242.1 10 ?      G  (10+) 0.7 ps +7-4    1876.0?
  100
(E2)
   5366.08
8+
   7251.12 13        H 11-      694.6 1 
  1289.6 1 
  1429.5 1 
  1573.1 3 
  1921.0 2 
   13.5 5 
   38 5 
  100 3 
   50.4 15 
    5.08 19 

   6556.52
   5961.49
   5821.61
   5678.02
   5330.11
(10)-
10+
9-
9-
9-
   7320.1 10 ?       H (12+)        
   7371.21 15       GH 12+ 0.7 ps +14-3    1409.7 2 
  100
E2
   5961.49
10+
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
   7495.95 16        H (11-)     1077.1 10 
  1817.9 2 
   28.7 15 
  100 3 


   6420.36
   5678.02
10-
9-
   7516.89 14        H 12+     1302.0 1 
  100

   6214.89
10+
   7532.5 10        H 12+     1571.0 10 
  100

   5961.49
10+
   7559.38 14       GH 12+ 0.8 ps +6-4     963.1 10 
  1344.4 2 
  1597.9 2 
    5.86 21 
  100 3 
   18.1 5 

E2

   6595.71
   6214.89
   5961.49
10+
10+
10+
   7761.85 14        H 12+      202.5 1 
   245.0 1 
  1800.4 2 
   20.4 7 
    9.2 4 
  100 3    7559.38
   7516.89
   5961.49
12+
12+
10+
   7881.5 10 ?       H     1920.0 10 ?
  100

   5961.49
10+
   8043.38 16        H 13+      281.5 1 
   672.2 1 
   723.3 10 
   18.4 7 
  100 3 
   40 11    7761.85
   7371.21
   7320.1
12+
12+
(12+)
   8171.94 14        H 13-      410.5 2 
   612.5 1 ?
   655.0 1 
   676.0 1 
   800.7 1 
   920.8 1 
  1026.6 1 
  1127.1 1 
    3.27 11 
 
    6.70 19 
    3.24 11 
   13.7 4 
  100 3 
   39.6 14 
   22.8 7 

E2


   7761.85
   7559.38
   7516.89
   7495.95
   7371.21
   7251.12
   7145.30
   7044.83
12+
12+
12+
(11-)
12+
11-
11-
11-
   8621.5 10 ?       H     1062.1 10 ?
  100

   7559.38
12+
   8660.57 15        H 14+      898.7 1 
  1101.2 1 
  1143.7 1 
   25.0 8 
  100 3 
   45.6 14    7761.85
   7559.38
   7516.89
12+
12+
12+
   8663.3 10 ?       H     1618.5 10 ?
  100

   7044.83
11-
   8781.4 10 ?       H     1736.5 10 ?
  100

   7044.83
11-
   8790.26 17        H 15-      618.3 1 
  100
E2
   8171.94
13-
   8868.18 19        H 14-      696.0 10 
   824.8 1 
  100 3 
   48.8 18 


   8171.94
   8043.38
13-
13+
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
   8930.9 10 ?       H (14+)     1559.7?
  100

   7371.21
12+
   9012.1 6        H 14+     1452.6 10 
  1495.2 10 
   14.5 5 
  100 3 


   7559.38
   7516.89
12+
12+
   9112.5 6        H 14+     1068.8 10 
  1595.0 10 
  100 4 
   47.6 21 


   8043.38
   7516.89
13+
12+
   9170.0 5       GH 14+ 0.4 ps 2    1410.0?
  1798.1 10 
 
  100

E2
   7761.85
   7371.21
12+
12+
   9386.56 17        H 15(-)      596.1 10 
  1214.6 1 
   20.0 6 
  100 4 


   8790.26
   8171.94
15-
13-
   9418.9 14        H 14+     1886.4 10 
  100

   7532.5
12+
   9563.9 8        H 15(-)      904.0 10 
  100

   8660.57
14+
   9605.7 7        H 15+      945.4 10 
  1562.1 10 
   73.6 23 
  100 3 


   8660.57
   8043.38
14+
13+
  10024.58 18 ?       H      854.4 10 ?
  1364.0 1 ?
  100
 


   9170.0
   8660.57
14+
14+
  10126.6 8        H 16(-)     1336.7 10 
  100

   8790.26
15-
  10217.53 24        H 16+     1425.8 10 
  1557.0 2 
   14.7 6 
  100 3 


   8790.26
   8660.57
15-
14+
  10295.51 25        H 17(-)      908.5 10 
  1505.2 2 
    5.17 17 
  100 3 


   9386.56
   8790.26
15(-)
15-
  10493.4 6        H 16(-)     1106.4 10 
  1625.7 10 
  1702.9 10 
   40.4 18 
   70.8 23 
  100 4    9386.56
   8868.18
   8790.26
15(-)
14-
15-
  10664.0 7        H 16+     1651.7 10 
  100

   9012.1
14+
  10665.6 6        H 17(-)      369.2 10 
  1278.8 10 
   16.0 6 
  100 3 


  10295.51
   9386.56
17(-)
15(-)
  10688.8 10 ?       H     1898.5 10 ?
  100

   8790.26
15-
  10896.0 7        H 16+     1727.3 10 
  2105.8 10 
  100 4 
   93 4 


   9170.0
   8790.26
14+
15-
  10897.0 12 ?       H     1884.8 10 ?
  100

   9012.1
14+
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
  10927.0 5        H 17(-)      631.4 10 
   800.8 10 
  1363.8 10 
  1540.4 10 
  2136.2 10 
    9.1 7 
   50.0 16 
   99 3 
  100 3 
   53 26 

  10295.51
  10126.6
   9563.9
   9386.56
   8790.26
17(-)
16(-)
15(-)
15(-)
15-
  10957.9 7        H 16+     1845.0 10 
  100

   9112.5
14+
  10988.1 6        H 16+     1875.2 10 
  1975.8 10 
  2328.1 10 
   94 3 
  100 4 
   42.5 20    9112.5
   9012.1
   8660.57
14+
14+
14+
  10989.8 12        H 17+     1384.0 10 
  100

   9605.7
15+
  10990.0 11        H 16+     1820.0 10 
  100

   9170.0
14+
  11085.6 17        H 16+     1666.0 10 
  100

   9418.9
14+
  11406.4 10 ?       H     2616.1 10 ?
  100

   8790.26
15-
  11417.4 17        H 16+     1999.0 10 
  100

   9418.9
14+
  11542.7 19 ?       H (17+)        
  11793.4 13 ?       H     1666.8 10 ?
  100

  10126.6
16(-)
  11794.2 10 ?       H (19-)     1498.7 10 
  100

  10295.51
17(-)
  11832.2 10        H (20-)     1536.7 10 
  100

  10295.51
17(-)
  11994.4 6        H 18+     1006.4 10 
  1036.3 10 
  1330.5 10 
  1776.9 10 
   36.0 10 
   14.4 6 
   15.6 6 
  100 11 
  10988.1
  10957.9
  10664.0
  10217.53
16+
16+
16+
16+
  12136.9 3        H 19(-)     1470.0 10 
  1841.32 4 
   32.0 10 
  100 3 


  10665.6
  10295.51
17(-)
17(-)
  12165.0 8        H (19-)     1870.0 10 
  100

  10295.51
17(-)
  12246.0 6        H 18+     1287.8 10 
  1351.3 10 
  1581.9 10 
  1949.5 10 
   57 3 
   65.3 20 
  100 3 
   38.4 14 
  10957.9
  10896.0
  10664.0
  10295.51
16+
16+
16+
17(-)
  12262.5 8        H (18-)     1967.0 10 
  100

  10295.51
17(-)
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
  12363.4 7        H (19-)     1436.7 10 
  2067.4 10 
  100 3 
   54 18 


  10927.0
  10295.51
17(-)
17(-)
  12501.8 12 ?       H     1837.8 10 ?
  100

  10664.0
16+
  12535.8 10 ?       H     2318.2 10 ?
  100

  10217.53
16+
  12641.7 17        H (18+)     1224.9 10 
  1555.5 10 
    1.0E2 17 
    1.0E2 17 


  11417.4
  11085.6
16+
16+
  12652.3 13        H (18-)     2525.6 10 
  100

  10126.6
16(-)
  12719.4 19        H 18+     1633.8 10 
  100

  11085.6
16+
  12779.1 12 ?       H     2115.1 10 ?
  100

  10664.0
16+
  12817.2 16        H 19+     1274.5 10 
  1827.4 10 
  100 16 
   81 16 


  11542.7
  10989.8
(17+)
17+
  12884.1 12 ?       H     2220.1 10 ?
  100

  10664.0
16+
  13104.3 10 ?       H     2808.7 10 ?
  100

  10295.51
17(-)
  13265.3 10 ?       H     2969.7 10 ?
  100

  10295.51
17(-)
  13617.4 12 ?       H     1623.0 10 ?
  100

  11994.4
18+
  13751.3 10 ?       H     3455.7 10 ?
  100

  10295.51
17(-)
  13953.0 12        H 20+     1707.0 10 
  100

  12246.0
18+
  13991.0 12 ?       H     1996.6 10 ?
  100

  11994.4
18+
  14085.5 7        H (20-)     1823.0 10 
  1921.0 10 
  1948.0 10 
   40 50 
   20.7 10 
  100 3   12262.5
  12165.0
  12136.9
(18-)
(19-)
19(-)
  14116.5 12        H 20+     2122.0 10 
  100

  11994.4
18+
  14360.9 10 ?       H     2224.0 10 ?
  100

  12136.9
19(-)
  14401.9 10        H 21(-)     2265.0 10 
  100

  12136.9
19(-)
  14426.6 16 ?       H (21)        
  14485.6 8        H (21-)     2122.1 10 
  2348.7 10 
  100 23 
   27 23 


  12363.4
  12136.9
(19-)
19(-)
  14504.9 19        H 21+     1687.7 10 
  100

  12817.2
19+
  14560.4 6        H (21)        
  15562.8 15        H 22+     1446.3 10 
  100

  14116.5
20+
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
  15835.1 15        H 22+     1882.0 10 
  100

  13953.0
20+
  16130.5 12        H 22(-)     1703.9 10 
  2045.0 10 
   39.0 14 
  100 3 


  14426.6
  14085.5
(21)
(20-)
  16733.9 21        H 23+     2229.0 10 
  100

  14504.9
21+
  17360.5 21 ?       H     2855.5 10 ?
  100

  14504.9
21+
  17496.0 14        H 23(-)     3094.0 10 
  100

  14401.9
21(-)
  18022.1 18        H 24+     2187.0 10 
  100

  15835.1
22+
  18132.5 16        H 24(-)     2002.0 10 
  100

  16130.5
22(-)
  18274.1 18        H     2439.0 10 
  100

  15835.1
22+
  19785.0 23        H 25+     3051.0 10 
  100

  16733.9
23+
  20356.6 19        H 26(-)     2224.0 10 
  100

  18132.5
24(-)
  20821.2 21        H 26+     2799.0 10 
  100

  18022.1
24+
  22958.6 21        H 28(-)     2602.0 10 
  100

  20356.6
26(-)
      X       H (14)        
   1575.0+X 6 ?       H (16)        
   1620.0+X 10        H (16)     1620.0 10 
  100

      X
(14)
   3425.0+X 12        H (18)     1805.0 10 
  1850.0 10 ?
 
 


   1620.0+X
   1575.0+X
(16)
(16)
   5440.1+X 16        H (20)     2015.0 10 
  100

   3425.0+X
(18)
   7677.1+X 19        H (22)     2237.0 10 
  100

   5440.1+X
(20)
  10126.2+X 21        H (24)     2449.0 10 
  100

   7677.1+X
(22)
  12815.2+X 23        H (26)     2689.0 10 
  100

  10126.2+X
(24)

E(level): From a least squares fit to Eγ’s for levels connected by γ’s; ΔE=0.3 keV assumed when not given.

Jπ(level): Unless noted otherwise, from 40Ca(32S,4pγ) in (HI,xnγ) by 2001Wa02. Based on a DCO analysis (no explicit values given ) and the assumption that levels decaying predominantly to negative parity levels have themselves negative parity. The 3649 5-, 3883 6-, and 4054 7- Jπ assignments are taken from previous measurements.

T1/2(level): From DSAM and RDM in 58Ni(12C,2pγ),64Zn(7Li,2nγ)..., except where noted.

Back to top

Band Transitions:

E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 1 - Yrast band
      0 0+ 270.93 d 13 
% ε = 100
     
   1015.81 8  2+ 2.08 ps 11    1015.74 4 
  100
E2
      0
0+
   2267.83 11  4+ 0.87 ps 10    1252.0 1 
  100
E2
   1015.81
2+
   3695.94 12  6+ 0.49 ps 14    1428.1 1 
  100
E2
   2267.83
4+
   4836.97 12  8+ 1.04 ps 21     692.9 1 
   783.3 2 
  1141.0 2 
    5.69 19 
   18.2 6 
  100 3 


E2
   4144.07
   4053.72
   3695.94
6+
7-
6+
   5961.49 14  10+ 0.76 ps +21-14     631.4 2 
  1124.5 2 
    5.43 17 
  100 3 

E2
   5330.11
   4836.97
9-
8+
   7371.21 15  12+ 0.7 ps +14-3    1409.7 2 
  100
E2
   5961.49
10+
   9170.0 5  14+ 0.4 ps 2       
  10990.0 11  16+     1820.0 10 
  100

   9170.0
14+
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 2 - Band based on 0+, 1755 level. 2001Wa02 and 1996Ch34 differ in
   1754.5 4  0+        
   2457.15 13  2+ 1.3 ps 4     190.3 10 
   702.2 10 
  1441.0 10 
  2457.1 2 
   47 3 
   28.7 18 
   22 3 
  100 7 
[E2]
[E2]

[E2]
   2267.83
   1754.5
   1015.81
      0
4+
0+
2+
0+
   3182.26 11  4+      725.1 1 
   915.0 10 
  1404.8 2 
  2166.4 2 
   59.8 22 
   21.2 11 
  100 4 
   27.4 12 


E2

   2457.15
   2267.83
   1777.42
   1015.81
2+
4+
2+
2+
   4144.07 11  6+      448.2 10 
   961.8 1 
  1312.2 1 
  1876.2 1 
    6.4 5 
  100 3 
   39.7 15 
   73.7 24 
   3695.94
   3182.26
   2831.86
   2267.83
6+
4+
4+
4+
   5366.08 13  8+ 0.83 ps +28-21     316.5 1 
  1222.0 1 
  1670.1 2 
   11.5 7 
   70 27 
  100 4 


E2
   5049.58
   4144.07
   3695.94
8+
6+
6+
   6595.71 16  10+     1229.6 1 
  1759.4 10 
  100 3 
   28 28 


   5366.08
   4836.97
8+
8+
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 3 - γ band (2001Wa02).
   1777.42 10  2+ 1.80 ps 14       
   2428.59 12  3+ 2.1 ps 7     651.2 3 
  1413.3 5 
  100 5 
   47.6 24 
M1+E2
M1+E2
   1777.42
   1015.81
2+
2+
   2831.86 11  4+ 0.8 ps +7-3     403.8 10 
   564.0 10 
  1054.4 2 
  1816.1 2 
    2.5 3 
    6.8 6 
  100 3 
   30.1 11 


E2
E2
   2428.59
   2267.83
   1777.42
   1015.81
3+
4+
2+
2+
   3675.34 14  5+      843.2 10 
  1246.7 2 
   28.5 21 
  100 6 


   2831.86
   2428.59
4+
3+
   5266.6 10  7+     1591.2 10 
  100

   3675.34
5+
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 4 - Two ν quasiparticle band. One rotationally-aligned
   2648.67 11  3- 2.1 ps +14-7       
   3581.98 12  5- 1.2 ps 4     520.1 1 ?
   750.1 2 
   933.3 2 
  1314.1 2 
 
   13.4 4 
   22.2 7 
  100 3 


E2
E1+M2
   3061.87
   2831.86
   2648.67
   2267.83
(3-)
4+
3-
4+
   4453.89 13  7- 0.97 ps 21     400.1 1 
   570.9 2 
   804.9 10 
   871.9 2 
  100 3 
   24.6 8 
    9 6 
   32.3 10 
M1+E2   4053.72
   3882.95
   3649.05
   3581.98
7-
6-
5-
5-
   5678.02 13  9- 0.5 ps 2     347.9 1 
   720.6 1 
  1224.1 2 
  1624.3 2 
   14.0 4 
   14.7 5 
  100 3 
    4 4 


E2

   5330.11
   4957.40
   4453.89
   4053.72
9-
8-
7-
7-
   7145.30 16  11-      588.0 10 
  1467.2 2 
    2.82 13 
  100 4 

E2
   6556.52
   5678.02
(10)-
9-
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 5 - Even-spin signature partner of Band d (1981De03,2001Wa02).
   2900.2 7  (4-)        
   3882.95 12  6- 132 ps 35     207.6 1 
   233.9 1 
   373.3 1 
   982.7 10 ?
    1.0 16 
  100 3 
    1.44 5 
    1.33 5 

M1(+E2)


   3675.34
   3649.05
   3509.67
   2900.2
5+
5-
4-
(4-)
   4957.40 15  8- 0.9 ps +4-2     903.7 2 
  1074.4 10 
   41 11 
  100 3 

E2
   4053.72
   3882.95
7-
6-
   6420.36 25  10-     1463.0 2 
  100

   4957.40
8-
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 6 - Two π quasiparticle band. One rotationally-aligned
   3649.05 11  5- 0.4 ps +3-1       
   4053.72 11  7- 118 ps 21     170.7 1 
   357.8 1 
   404.7 1 
   471.7 1 
  100 3 
   25.5 8 
   26.8 8 
   40.1 14 
M1+E2
E1
E2
E2
   3882.95
   3695.94
   3649.05
   3581.98
6-
6+
5-
5-
   5330.11 13  9- 0.69 ps +21-14    1276.4 1 
  100
E2
   4053.72
7-
   7044.83 16  11- 1.0 ps +4-3    1714.7 2 
  100
E2
   5330.11
9-
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 7 - Band based on 8+ 5050 level. Proposed configuration of
   5049.58 12  8+ 0.49 ps +21-14       
   6214.89 14  10+ < 0.7 ps    848.5 10 
  1165.3 2 
  1377.9 1 
    3.24 14 
  100 3 
   18.7 6 

E2

   5366.08
   5049.58
   4836.97
8+
8+
8+
   7516.89 14  12+     1302.0 1 
  100

   6214.89
10+
   9012.1 6  14+     1452.6 10 
  1495.2 10 
   14.5 5 
  100 3 


   7559.38
   7516.89
12+
12+
  10664.0 7  16+     1651.7 10 
  100

   9012.1
14+
  12246.0 6  18+     1287.8 10 
  1351.3 10 
  1581.9 10 
  1949.5 10 
   57 3 
   65.3 20 
  100 3 
   38.4 14 
  10957.9
  10896.0
  10664.0
  10295.51
16+
16+
16+
17(-)
  13953.0 12  20+     1707.0 10 
  100

  12246.0
18+
  15835.1 15  22+        
  18022.1 18  24+     2187.0 10 
  100

  15835.1
22+
  20821.2 21  26+     2799.0 10 
  100

  18022.1
24+
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 8 - Side-band based on 12+ 7533 level.
   7532.5 10  12+        
   9418.9 14  14+     1886.4 10 
  100

   7532.5
12+
  11085.6 17  16+     1666.0 10 
  100

   9418.9
14+
  12719.4 19  18+     1633.8 10 
  100

  11085.6
16+
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 9 - Side-band based on 12+ 7560 level.
   7559.38 14  12+ 0.8 ps +6-4       
   8660.57 15  14+      898.7 1 
  1101.2 1 
  1143.7 1 
   25.0 8 
  100 3 
   45.6 14    7761.85
   7559.38
   7516.89
12+
12+
12+
  10217.53 24  16+     1425.8 10 
  1557.0 2 
   14.7 6 
  100 3 


   8790.26
   8660.57
15-
14+
  11994.4 6  18+     1006.4 10 
  1036.3 10 
  1330.5 10 
  1776.9 10 
   36.0 10 
   14.4 6 
   15.6 6 
  100 11 
  10988.1
  10957.9
  10664.0
  10217.53
16+
16+
16+
16+
  14116.5 12  20+     2122.0 10 
  100

  11994.4
18+
  15562.8 15  22+     1446.3 10 
  100

  14116.5
20+
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 10 - Octupole band based on 15- 8790 level. Proposed
   8790.26 17  15-        
  10295.51 25  17(-)      908.5 10 
  1505.2 2 
    5.17 17 
  100 3 


   9386.56
   8790.26
15(-)
15-
  12136.9 3  19(-)     1470.0 10 
  1841.32 4 
   32.0 10 
  100 3 


  10665.6
  10295.51
17(-)
17(-)
  14401.9 10  21(-)     2265.0 10 
  100

  12136.9
19(-)
  17496.0 14  23(-)     3094.0 10 
  100

  14401.9
21(-)
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 11 - Octupole band based on (18-) 12263 level.
  12262.5 8  (18-)        
  14085.5 7  (20-)     1823.0 10 
  1921.0 10 
  1948.0 10 
   40 50 
   20.7 10 
  100 3   12262.5
  12165.0
  12136.9
(18-)
(19-)
19(-)
  16130.5 12  22(-)     1703.9 10 
  2045.0 10 
   39.0 14 
  100 3 


  14426.6
  14085.5
(21)
(20-)
  18132.5 16  24(-)     2002.0 10 
  100

  16130.5
22(-)
  20356.6 19  26(-)     2224.0 10 
  100

  18132.5
24(-)
  22958.6 21  28(-)     2602.0 10 
  100

  20356.6
26(-)
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 12 - Octupole band built on the 15- 9564 level.
   9563.9 8  15(-)        
  10927.0 5  17(-)      631.4 10 
   800.8 10 
  1363.8 10 
  1540.4 10 
  2136.2 10 
    9.1 7 
   50.0 16 
   99 3 
  100 3 
   53 26 

  10295.51
  10126.6
   9563.9
   9386.56
   8790.26
17(-)
16(-)
15(-)
15(-)
15-
  12363.4 7  (19-)     1436.7 10 
  2067.4 10 
  100 3 
   54 18 


  10927.0
  10295.51
17(-)
17(-)
  14485.6 8  (21-)     2122.1 10 
  2348.7 10 
  100 23 
   27 23 


  12363.4
  12136.9
(19-)
19(-)
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 13 - Super-deformed band (2001Wa02). Percent population=0.2%
      X (14)        
   1575.0+X 6  (16)     
   1620.0+X 10  (16)     1620.0 10 
  100

      X
(14)
   3425.0+X 12  (18)     1805.0 10 
  1850.0 10 ?
 
 


   1620.0+X
   1575.0+X
(16)
(16)
   5440.1+X 16  (20)     2015.0 10 
  100

   3425.0+X
(18)
   7677.1+X 19  (22)     2237.0 10 
  100

   5440.1+X
(20)
  10126.2+X 21  (24)     2449.0 10 
  100

   7677.1+X
(22)
  12815.2+X 23  (26)        
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 14 - Band based on 13+ 8043 level. Proposed configuration of
   8043.38 16  13+        
   9605.7 7  15+      945.4 10 
  1562.1 10 
   73.6 23 
  100 3 


   8660.57
   8043.38
14+
13+
  10989.8 12  17+     1384.0 10 
  100

   9605.7
15+
  12817.2 16  19+     1274.5 10 
  1827.4 10 
  100 16 
   81 16 


  11542.7
  10989.8
(17+)
17+
  14504.9 19  21+     1687.7 10 
  100

  12817.2
19+
  16733.9 21  23+     2229.0 10 
  100

  14504.9
21+
  19785.0 23  25+     3051.0 10 
  100

  16733.9
23+

Back to top

Additional Gamma Data:E(level)
(keV)
Jπ(level)T1/2(level)E(γ)
(keV)
MultipolarityMixing
Ratio
Conversion
Coefficient
Additional Data
   1015.81 2+ 2.08 ps 11    1015.74 4 E2 0.000341B(E2)(W.u.)=15.3 8, α=0.000341 5, α(K)=0.000305 5, α(L)=3.12E-5 5, α(M)=4.66E-6 7, α(N+)=3.04E-7 5
   1754.5 0+      738.4 5 E2 0.000760α=0.000760 11, α(K)=0.000679 10, α(L)=7.03×10-5 10, α(M)=1.048E-5 15, α(N+)=6.78E-7
   1777.42 2+ 1.80 ps 14     761.6 1 M1+E2-0.15 30.000552B(E2)(W.u.)=1.0 5, B(M1)(W.u.)=0.0169 18, α=0.000552 8, α(K)=0.000494 7, α(L)=5.05E-5 8, α(M)=7.54E-6 11, α(N+)=4.97E-7 7
2+ 1.80 ps 14    1777.3 2 E2 0.000310B(E2)(W.u.)=0.40 5, α=0.000310 5, α(K)=9.36E-5 14, α(L)=9.48E-6 14, α(M)=1.415E-6 20, α(N+)=0.000205 3
   2267.83 4+ 0.87 ps 10    1252.0 1 E2 0.000230B(E2)(W.u.)=12.8 15, α=0.000230 4, α(K)=0.000190 3, α(L)=1.94E-5 3, α(M)=2.89E-6 4, α(N+)=1.79E-5 3
   2428.59 3+ 2.1 ps 7     651.2 3 M1+E2+0.06 20.000772B(E2)(W.u.)=0.34 +28-24, B(M1)(W.u.)=0.026 +13-7, α=0.000772 11, α(K)=0.000690 10, α(L)=7.07E-5 10, α(M)=1.056E-5 15, α(N+)=6.96E-7
3+ 2.1 ps 7    1413.3 5 M1+E2+0.16 80.000200B(E2)(W.u.)=0.023 +31-19, B(M1)(W.u.)=0.0012 +6-3, α=0.000200 3, α(K)=0.0001396 20, α(L)=1.415E-5 20, α(M)=2.11E-6 3, α(N+)=4.42E-5 8
   2457.15 2+ 1.3 ps 4     190.3 10 [E2] 0.0669B(E2)(W.u.)=2.5×104 8, α=0.0669 17, α(K)=0.0592 15, α(L)=0.00669 17, α(M)=0.000992 25, α(N+)=5.81E-5 14
2+ 1.3 ps 4     702.2 10 [E2] 0.000871B(E2)(W.u.)=22 7, α=0.000871 13, α(K)=0.000778 12, α(L)=8.06E-5 12, α(M)=1.203E-5 18, α(N+)=7.77E-7
2+ 1.3 ps 4    2457.1 2 [E2] 0.000591B(E2)(W.u.)=0.15 5, α=0.000591 9, α(K)=5.21E-5 8, α(L)=5.26E-6 8, α(M)=7.85E-7 11, α(N+)=0.000533 8
   2648.67 3- 2.1 ps +14-7     871.2 2 [E1] 0.000201B(E1)(W.u.)=1.5E-5 +7-6, α=0.000201 3, α(K)=0.000180 3, α(L)=1.82E-5 3, α(M)=2.72E-6 4, α(N+)=1.781E-7 25
3- 2.1 ps +14-7    1632.8 2 E1+M2+0.09 30.000423B(E1)(W.u.)=4.2E-5 +20-17, B(M2)(W.u.)=0.6 5, α=0.000423 6, α(K)=5.91E-5 13, α(L)=5.96E-6 13, α(M)=8.90E-7 19, α(N+)=5.86E-8 13
   2831.86 4+ 0.8 ps +7-3    1054.4 2 E2 0.000312B(E2)(W.u.)=24 +14-10, α=0.000312 5, α(K)=0.000279 4, α(L)=2.86E-5 4, α(M)=4.27E-6 6, α(N+)=2.79E-7 4
4+ 0.8 ps +7-3    1816.1 2 E2 0.000323B(E2)(W.u.)=0.47 +28-22, α=0.000323 5, α(K)=8.98E-5 13, α(L)=9.10E-6 13, α(M)=1.358E-6 19, α(N+)=0.000223 4
   3040.73 (4)+      612.0 3 M1+E2+0.24 40.000906α=0.000906 15, α(K)=0.000810 13, α(L)=8.31×10-5 14, α(M)=1.242E-5 21, α(N+)=8.16E-7
   3182.26 4+     1404.8 2 E2 0.000221α=0.000221 3, α(K)=0.0001492 21, α(L)=1.517×10-5 22, α(M)=2.26E-6 4, α(N+)=5.47E-5 8
   3581.98 5- 1.2 ps 4     933.3 2 E2 0.000418B(E2)(W.u.)=6.6 23, α=0.000418 6, α(K)=0.000373 6, α(L)=3.83E-5 6, α(M)=5.72E-6 8, α(N+)=3.73E-7 6
5- 1.2 ps 4    1314.1 2 E1+M2+0.04 30.000218B(E1)(W.u.)=0.00011 4, B(M2)(W.u.)=0.5 +8-5, α=0.000218 3, α(K)=8.35E-5 15, α(L)=8.44E-6 15, α(M)=1.259E-6 22, α(N+)=0.0001244
   3649.05 5- 0.4 ps +3-1    1000.4 1 E2 0.000353B(E2)(W.u.)=8.8 +23-67, α=0.000353 5, α(K)=0.000316 5, α(L)=3.24E-5 5, α(M)=4.83E-6 7, α(N+)=3.15E-7 5
5- 0.4 ps +3-1    1381.2 1 E1+M2+0.04 20.000253B(E1)(W.u.)=0.00031 +7-14, B(M2)(W.u.)=1.2 +16-11, α=0.000253 4, α(K)=7.67E-5 12, α(L)=7.75E-6 12, α(M)=1.156E-6 18, α(N+)=0.0001676
   3695.94 6+ 0.49 ps 14    1428.1 1 E2 0.000223B(E2)(W.u.)=12 4, α=0.000223 4, α(K)=0.0001442 21, α(L)=1.466E-5 21, α(M)=2.19E-6 3, α(N+)=6.16E-5 9
   3882.95 6- 132 ps 35     233.9 1 M1(+E2)0.01 20.00860B(E2)(W.u.)=0.04 +15-4, B(M1)(W.u.)=0.012 4, α=0.00860 13, α(K)=0.00767 11, α(L)=0.000803 12, α(M)=0.0001201 17, α(N+)=7.84E-6
   4053.72 7- 118 ps 21     170.7 1 M1+E2+0.04 20.0193B(E2)(W.u.)=1.6 +17-16, B(M1)(W.u.)=0.019 4, α=0.0193 4, α(K)=0.0172 3, α(L)=0.00182 3, α(M)=0.000272 5, α(N+)=1.77E-5 3
7- 118 ps 21     357.8 1 E1 0.0017B(E1)(W.u.)=9.8E-6 18, α=0.0017 7, α(K)=0.0015 6, α(L)=0.00016 7, α(M)=2.4E-5 10, α(N+)=1.5E-6 7
7- 118 ps 21     404.7 1 E2 0.00463B(E2)(W.u.)=3.7 7, α=0.00463 7, α(K)=0.00412 6, α(L)=0.000438 7, α(M)=6.52E-5 10, α(N+)=4.10E-6 6
7- 118 ps 21     471.7 1 E2 0.00282B(E2)(W.u.)=2.6 5, α=0.00282 4, α(K)=0.00252 4, α(L)=0.000265 4, α(M)=3.95E-5 6, α(N+)=2.51E-6 4
E(level)
(keV)
Jπ(level)T1/2(level)E(γ)
(keV)
MultipolarityMixing
Ratio
Conversion
Coefficient
Additional Data
   4453.89 7- 0.97 ps 21     400.1 1 M1+E2+0.5 20.0028B(E2)(W.u.)=4.×102 3, B(M1)(W.u.)=0.17 5, α=0.0028 4, α(K)=0.0025 3, α(L)=0.00026 4, α(M)=3.9E-5 5, α(N+)=2.5E-6 3
   4659.46 7- 0.3 ps 1     605.7 3 E2 0.001322B(E2)(W.u.)=1.2×103 +6-3, α=0.001322 19, α(K)=0.001180 17, α(L)=0.0001230 18, α(M)=1.83E-5 3, α(N+)=1.178E-6
   4836.97 8+ 1.04 ps 21    1141.0 2 E2 0.000264B(E2)(W.u.)=14 3, α=0.000264 4, α(K)=0.000233 4, α(L)=2.38E-5 4, α(M)=3.56E-6 5, α(N+)=2.73E-6 4
   4957.40 8- 0.9 ps +4-2    1074.4 10 E2 0.000299B(E2)(W.u.)=19 +5-9, α=0.000299 5, α(K)=0.000267 4, α(L)=2.74E-5 4, α(M)=4.08E-6 6, α(N+)=2.67E-7 4
   5049.58 8+ 0.49 ps +21-14    1353.6 2 E2 0.000221B(E2)(W.u.)=12 +4-5, α=0.000221 3, α(K)=0.0001611 23, α(L)=1.640E-5 23, α(M)=2.45E-6 4, α(N+)=4.11E-5 6
   5330.11 9- 0.69 ps +21-14    1276.4 1 E2 0.000227B(E2)(W.u.)=15 +3-5, α=0.000227 4, α(K)=0.000183 3, α(L)=1.86E-5 3, α(M)=2.78E-6 4, α(N+)=2.30E-5 4
   5366.08 8+ 0.83 ps +28-21    1670.1 2 E2 0.000275B(E2)(W.u.)=1.8 +6-7, α=0.000275 4, α(K)=0.0001055 15, α(L)=1.070E-5 15, α(M)=1.597E-6 23, α(N)=1.051E-7 15
   5678.02 9- 0.5 ps 2    1224.1 2 E2 0.000236B(E2)(W.u.)=19 8, α=0.000236 4, α(K)=0.000200 3, α(L)=2.04E-5 3, α(M)=3.04E-6 5, α(N)=1.99E-7 3, α(N+)=1.262E-5 18
   5961.49 10+ 0.76 ps +21-14    1124.5 2 E2 0.000271B(E2)(W.u.)=24 +5-7, α=0.000271 4, α(K)=0.000241 4, α(L)=2.46E-5 4, α(M)=3.68E-6 6, α(N)=2.41E-7 4, α(N+)=1.85E-6 3
   6214.89 10+ < 0.7 ps   1165.3 2 E2 0.000253B(E2)(W.u.)>19, α=0.000253 4, α(K)=0.000223 4, α(L)=2.27E-5 4, α(M)=3.39E-6 5, α(N)=2.22E-7 4, α(N+)=4.62E-6 7
   7044.83 11- 1.0 ps +4-3    1714.7 2 E2 0.000289B(E2)(W.u.)=2.3 +7-10, α=0.000289 4, α(K)=0.0001003 14, α(L)=1.016E-5 15, α(M)=1.517E-6 22, α(N)=9.99E-8 14
   7145.30 11-     1467.2 2 E2 0.000227α=0.000227 4, α(K)=0.0001364 20, α(L)=1.387×10-5 20, α(M)=2.07E-6 3, α(N+)=7.43E-5 1
   7242.1 (10+) 0.7 ps +7-4    1876.0(E2) 0.000345B(E2)(W.u.)=2.1 +12-21, α=0.000345 5, α(K)=8.45E-5 12, α(L)=8.56E-6 12, α(M)=1.277E-6 18, α(N+)=0.000251 4
   7371.21 12+ 0.7 ps +14-3    1409.7 2 E2 0.000221B(E2)(W.u.)=9 +18-7, α=0.000221 4, α(K)=0.0001481 21, α(L)=1.506E-5 21, α(M)=2.25E-6 4, α(N+)=5.61E-5 8
   7559.38 12+ 0.8 ps +6-4    1344.4 2 E2 0.000221B(E2)(W.u.)=8 +9-3, α=0.000221 3, α(K)=0.0001635 23, α(L)=1.664E-5 24, α(M)=2.48E-6 4, α(N+)=3.88E-5 6
   8171.94 13-      920.8 1 E2 0.000432α=0.000432 6, α(K)=0.000386 6, α(L)=3.96×10-5 6, α(M)=5.91E-6 9, α(N)=3.85E-7 6, α(N+)=3.85E-7 6
   8790.26 15-      618.3 1 E2 0.001246α=0.001246 18, α(K)=0.001112 16, α(L)=0.0001158 17, α(M)=1.726×10-5 25, α(N)=1.110E-6 16
   9170.0 14+ 0.4 ps 2    1798.1 10 E2 0.000317B(E2)(W.u.)=4.6 23, α=0.000317 5, α(K)=9.16E-5 13, α(L)=9.27E-6 13, α(M)=1.384E-6 20, α(N+)=0.000215 3

Back to top

Additional Level Data and Comments:

E(level)Jπ(level)T1/2(level)Comments
      00+ 270.93 d 13 
% ε = 100
E(level): Yrast band.
   1015.812+ 2.08 ps 11  μ=+1.1 3
E(level): Yrast band.
   1754.50+   E(level): Band based on 0+, 1755 level. 2001Wa02 and 1996Ch34 differ in.
   1777.422+ 1.80 ps 14  E(level): γ band (2001Wa02).
   2267.834+ 0.87 ps 10  E(level): Yrast band.
   2428.593+ 2.1 ps 7  E(level): γ band (2001Wa02).
   2457.152+ 1.3 ps 4  E(level): Band based on 0+, 1755 level. 2001Wa02 and 1996Ch34 differ in.
   2648.673- 2.1 ps +14-7  E(level): Two ν quasiparticle band. One rotationally-aligned.
   2831.864+ 0.8 ps +7-3  E(level): γ band (2001Wa02).
   2900.2(4-)   E(level): Even-spin signature partner of Band d (1981De03,2001Wa02).
   2947.12+   XREF: C(2942).
   3182.264+   E(level): Band based on 0+, 1755 level. 2001Wa02 and 1996Ch34 differ in.
   3581.985- 1.2 ps 4  E(level): Two ν quasiparticle band. One rotationally-aligned.
   3649.055- 0.4 ps +3-1  E(level): Two π quasiparticle band. One rotationally-aligned.
   3675.345+   E(level): γ band (2001Wa02).
   3695.946+ 0.49 ps 14  E(level): Yrast band.
   3882.956- 132 ps 35  μ=0.53 11
E(level): Even-spin signature partner of Band d (1981De03,2001Wa02).
   4053.727- 118 ps 21  μ=0.78 12
E(level): Two π quasiparticle band. One rotationally-aligned.
   4144.076+   E(level): Band based on 0+, 1755 level. 2001Wa02 and 1996Ch34 differ in.
   4453.897- 0.97 ps 21  E(level): Two ν quasiparticle band. One rotationally-aligned.
   4836.978+ 1.04 ps 21  μ=+0.8 3
E(level): Yrast band.
   4957.408- 0.9 ps +4-2  E(level): Even-spin signature partner of Band d (1981De03,2001Wa02).
   5049.588+ 0.49 ps +21-14  μ=-2.2 10
E(level): Band based on 8+ 5050 level. Proposed configuration of.
   5266.67+   E(level): γ band (2001Wa02).
   5330.119- 0.69 ps +21-14  E(level): Two π quasiparticle band. One rotationally-aligned.
E(level)Jπ(level)T1/2(level)Comments
   5366.088+ 0.83 ps +28-21  E(level): Band based on 0+, 1755 level. 2001Wa02 and 1996Ch34 differ in.
   5678.029- 0.5 ps 2  E(level): Two ν quasiparticle band. One rotationally-aligned.
   5961.4910+ 0.76 ps +21-14  E(level): Yrast band.
   6214.8910+ < 0.7 ps E(level): Band based on 8+ 5050 level. Proposed configuration of.
   6300(8+)   Configuration:(πg9/2)28+ (1990Bo27).
E(level): Configuration:(πg9/2)28+ (1990Bo27).
   6420.3610-   E(level): Even-spin signature partner of Band d (1981De03,2001Wa02).
   6595.7110+   E(level): Band based on 0+, 1755 level. 2001Wa02 and 1996Ch34 differ in.
   6960(6+)   Configuration:(πg9/2πd5/2)6+ (1990Bo27).
E(level): Configuration:(πg9/2πd5/2)6+ (1990Bo27).
   7044.8311- 1.0 ps +4-3  E(level): Two π quasiparticle band. One rotationally-aligned.
   7145.3011-   E(level): Two ν quasiparticle band. One rotationally-aligned.
   7371.2112+ 0.7 ps +14-3  E(level): Yrast band.
   7516.8912+   E(level): Band based on 8+ 5050 level. Proposed configuration of.
   7532.512+   E(level): Side-band based on 12+ 7533 level.
   7559.3812+ 0.8 ps +6-4  E(level): Side-band based on 12+ 7560 level.
   8043.3813+   E(level): Band based on 13+ 8043 level. Proposed configuration of.
   8660.5714+   E(level): Side-band based on 12+ 7560 level.
   8790.2615-   E(level): Octupole band based on 15- 8790 level. Proposed.
   9012.114+   E(level): Band based on 8+ 5050 level. Proposed configuration of.
   9170.014+ 0.4 ps 2  E(level): Yrast band.
   9418.914+   E(level): Side-band based on 12+ 7533 level.
   9563.915(-)   E(level): Octupole band built on the 15- 9564 level.
   9605.715+   E(level): Band based on 13+ 8043 level. Proposed configuration of.
  10217.5316+   E(level): Side-band based on 12+ 7560 level.
  10295.5117(-)   E(level): Octupole band based on 15- 8790 level. Proposed.
  10664.016+   E(level): Band based on 8+ 5050 level. Proposed configuration of.
E(level)Jπ(level)T1/2(level)Comments
  10927.017(-)   E(level): Octupole band built on the 15- 9564 level.
  10989.817+   E(level): Band based on 13+ 8043 level. Proposed configuration of.
  10990.016+   E(level): Yrast band.
  11085.616+   E(level): Side-band based on 12+ 7533 level.
  11994.418+   E(level): Side-band based on 12+ 7560 level.
  12136.919(-)   E(level): Octupole band based on 15- 8790 level. Proposed.
  12246.018+   E(level): Band based on 8+ 5050 level. Proposed configuration of.
  12262.5(18-)   E(level): Octupole band based on (18-) 12263 level.
  12363.4(19-)   E(level): Octupole band built on the 15- 9564 level.
  12719.418+   E(level): Side-band based on 12+ 7533 level.
  12817.219+   E(level): Band based on 13+ 8043 level. Proposed configuration of.
  13953.020+   E(level): Band based on 8+ 5050 level. Proposed configuration of.
  14085.5(20-)   E(level): Octupole band based on (18-) 12263 level.
  14116.520+   E(level): Side-band based on 12+ 7560 level.
  14401.921(-)   E(level): Octupole band based on 15- 8790 level. Proposed.
  14485.6(21-)   E(level): Octupole band built on the 15- 9564 level.
  14504.921+   E(level): Band based on 13+ 8043 level. Proposed configuration of.
  15562.822+   E(level): Side-band based on 12+ 7560 level.
  15835.122+   E(level): Band based on 8+ 5050 level. Proposed configuration of.
  16130.522(-)   E(level): Octupole band based on (18-) 12263 level.
  16733.923+   E(level): Band based on 13+ 8043 level. Proposed configuration of.
  17496.023(-)   E(level): Octupole band based on 15- 8790 level. Proposed.
  18022.124+   E(level): Band based on 8+ 5050 level. Proposed configuration of.
  18132.524(-)   E(level): Octupole band based on (18-) 12263 level.
  19785.025+   E(level): Band based on 13+ 8043 level. Proposed configuration of.
E(level)Jπ(level)T1/2(level)Comments
  20356.626(-)   E(level): Octupole band based on (18-) 12263 level.
  20821.226+   E(level): Band based on 8+ 5050 level. Proposed configuration of.
  22958.628(-)   E(level): Octupole band based on (18-) 12263 level.
      X(14)   E(level): Super-deformed band (2001Wa02). Percent population=0.2%.
   1575.0+X(16)   E(level): Super-deformed band (2001Wa02). Percent population=0.2%.
   1620.0+X(16)   E(level): Super-deformed band (2001Wa02). Percent population=0.2%.
   3425.0+X(18)   E(level): Super-deformed band (2001Wa02). Percent population=0.2%.
   5440.1+X(20)   E(level): Super-deformed band (2001Wa02). Percent population=0.2%.
   7677.1+X(22)   E(level): Super-deformed band (2001Wa02). Percent population=0.2%.
  10126.2+X(24)   E(level): Super-deformed band (2001Wa02). Percent population=0.2%.
  12815.2+X(26)   E(level): Super-deformed band (2001Wa02). Percent population=0.2%.

Back to top

Additional Gamma Comments:

E(level)E(gamma)Comments
   1015.81   1015.74E(γ): from 64Zn(7Li,p2nγ)
M(γ): from γ(lin pol) in (HI,xnγ)
   1754.5    738.4E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
M(γ): from γγ(θ)(DCO) in 58Ni(12C,2pγ) (1981De03).
   1777.42    761.6E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   1777.3E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): Others: 63 3 in 58Ni(12C,2pγ) and 44.2 16 in (HI,xnγ).. From 68As ε decay (151.6 s).
M(γ): From γ linear polarization in 63Cu(7Li,2nγ) (1981De03).
   2267.83   1252.0M(γ): From γ linear polarization in 63Cu(7Li,2nγ) (1981De03).
   2428.59    651.2E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   1413.3E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): Others: 36.6 19 in 58Ni(12C,2pγ) and 6.9 15 in (HI,xnγ).. From 68As ε decay (151.6 s).
   2457.15    702.2I(γ): Other: 69 8 in 68As ε decay (151.6 s)
   2648.67    871.2I(γ): Other: 15 4 in 58Ni(12C,2pγ)
   2831.86   1054.4M(γ): from γγ(θ)(DCO)
   1816.1I(γ): Others: 33 3 in 58Ni(12C,2pγ) and 78 9 in 68As ε decay (151.6 s)
   2947.1   1169.7E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   3023.1   1245.1E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   2007.4E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   3040.73    612.0E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   1263.4E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   2025.3E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   3087.5   1309.6E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   1332.8E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   2071.8E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   3088.3E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   3287.8   2271.3E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   3288.4E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   3400.3   1622.5E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   1645.9E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   2384.6E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   3401.3E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
E(level)E(gamma)Comments
   3417.0    988.3E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   1639.9E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   3474.7   2458.8E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   3522.1   2506.2E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   3581.98   1314.1M(γ): E1 from γ(lin pol) in 58Ni(12C,2pγ),64Zn(7Li,p2nγ)
   3649.05   1381.2M(γ): E1 from γ(lin pol) in 58Ni(12C,2pγ),64Zn(7Li,p2nγ)
   3809.3   2793.4E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   4053.72    357.8M(γ): from γ(θ) in 66Zn(α,2nγ)
    404.7I(γ): Other: 31.7 16 in 58Ni(12C,2pγ).
    471.7I(γ): Other: 52 3 in 58Ni(12C,2pγ).
   4238.5   3222.6E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   4453.89    871.9I(γ): Other: 18 5 in 58Ni(12C,2pγ).
   4567.5   3551.6E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   4836.97    783.3I(γ): Other:13.2 10 in 58Ni(12C,2pγ).
   4877.7   2229.0E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
I(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   4957.40    903.7I(γ): Other:14.7 21 in 58Ni(12C,2pγ).
   5821.61    491.5I(γ): Other: 36 4 in 58Ni(12C,2pγ).
   6595.71   1759.4E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   7145.30    588.0E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   8171.94    920.8M(γ): from γ(θ) and γ(lin pol) in (HI,xnγ).
   8790.26    618.3M(γ): from γ(θ) in 40Ca(32S,4pγ)
   9012.1   1452.6E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
   1495.2E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).
  10664.0   1651.7E(γ): From 68As ε decay (151.6 s).

Back to top