NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 10, 2024.

Search: Author = Y.S.Pol

Found 17 matches.

Back to query form1998BU07      Yad.Fiz. 61, No 4, 595 (1998); Phys.Atomic Nuclei 61, 525 (1998)

V.V.Burov, D.N.Kadrev, V.K.Lukyanov, Yu.S.Pol

Analysis of Charge-Density Distributions in Nuclei

NUCLEAR STRUCTURE 4He, 6Li, 12C, 16O, 24Mg, 28Si, 32S, 40Ca, 54,56Fe, 58Ni, 66Zn, 116Sn, 208Pb; analyzed form factors; deduced charge density distributions.


1996AV01      Nucl.Phys. A596, 355 (1996)

S.A.Avramenko, V.D.Aksinenko, M.Kh.Anikina, B.P.Bannik, Yu.A.Belikov, K.Gajewski, A.G.Galperin, N.S.Glagoleva, A.I.Golokhvastov, N.I.Kaminsky, S.A.Khorozov, E.K.Khusainov, V.P.Kondratiev, E.V.Kozubsky, L.V.Krasnov, B.A.Kulakov, J.Lukstins, V.L.Lyuboshitz, O.Yu.Mandrik, P.K.Manyakov, A.T.Matyushin, V.T.Matyushin, J.Mirkowski, N.N.Nurgozhin, L.S.Okhrimenko, O.V.Okhrimenko, T.G.Ostanevich, Z.Pavlowski, A.Piatkowski, Yu.S.Pol, V.B.Radomanov, P.A.Rukoyatkin, I.S.Saitov, S.A.Sedykh, I.E.Shevchenko, A.G.Semtchenkov, I.V.Stepanov, G.G.Taran, V.F.Zavyalov

Pion Production in Nuclear Charge Exchange Reactions A(t, 3He)

NUCLEAR REACTIONS 12C, 24Mg(t, 3HeX), E=6.6 GeV; measured π- longitudinal momentum spectrum.

doi: 10.1016/0375-9474(95)00395-9
Citations: PlumX Metrics


1992AV05      Pisma Zh.Eksp.Teor.Fiz. 55, 676 (1992); JETP Lett.(USSR) 55, 707 (1992)

S.A.Avramenko, A.U.Abdurakhimov, V.D.Aksinenko, M.Kh.Anikina, B.P.Bannik, Yu.A.Belikov, V.A.Butenko, G.L.Vardenga, Yu.N.Volkov, A.Galperin, N.S.Glagoleva, A.I.Golokhvastov, V.A.Drozdov, V.F.Zavyalov, N.I.Kaminsky, E.V.Kozubsky, S.N.Komarova, B.A.Kulakov, Yu.Lukstinsh, O.Yu.Mandrik, A.T.Matyushin, V.T.Matyushin, S.V.Mukhin, N.M.Nikityuk, T.G.Ostanevich, L.S.Okhrimenko, O.V.Okhrimenko, V.B.Radomanov, P.A.Rukoyatkin, I.S.Saitov, S.A.Sedykh, S.A.Khorozov, V.P.Kondratev, L.V.Krasnov, I.V.Stepanov, I.E.Shevchenko, K.Gajewski, J.Mirkowski, Z.Pawlowski, A.Piatkowski, N.N.Nurgozhin, E.K.Kusainov, Yu.S.Pol, G.G.Taran

Collective Excitation of Δ Isobar in the Charge-Exchange Reactions (7Li, 7Be) and (3H, 3He) at a Momentum of 3 GeV/(c.Nucleon)

NUCLEAR REACTIONS Mg, Ne(t, 3He), E=high; 1H, Cl, 27Al, Cu, Pb(t, 3He), (7Li, 7Be), E=high; analyzed σ data; deduced Δ-isobar collective excitation role.


1987LE13      Yad.Fiz. 45, 999 (1987)

A.I.Lebedev, Yu.S.Pol, V.A.Tryasuchev, V.N.Fetisov

Theoretical Study of the γ4He → π04He Reaction at Energies 250-500 MeV

NUCLEAR REACTIONS 4He(γ, π0), E=250-500 MeV; calculated pion photoproduction σ(θ). DWIA.


1986LE07      Czech.J.Phys. B36, 260 (1986)

A.I.Lebedev, Yu.S.Pol, V.A.Tryasuchev, V.N.Fetisov

The Role of Pion-Nucleus Interaction in the γ4He → π04He Reaction

NUCLEAR REACTIONS 4He(γ, π0), E=250-500 MeV; calculated σ(θ). DWIA.

doi: 10.1007/BF01597158
Citations: PlumX Metrics


1981AB04      Nucl.Phys. A362, 376 (1981)

A.Kh.Abdurakhimov, M.Kh.Anikina, V.S.Buttsev, L.D.Chikovani, L.V.Chkhaidze, E.A.Dementjev, L.L.Gabunia, M.Gazdzicki, N.S.Glagoleva, A.I.Golokhvastov, L.A.Goncharova, A.G.Grachov, T.G.Huskivadze, T.D.Iobava, E.Sh.Ioramashvili, A.A.Ivanova, N.G.Jaoshvili, S.V.Kadikova, N.I.Kaminski, S.A.Khorozov, E.K.Khusainov, E.S.Kuznetsova, J.Lukstins, L.S.Lyubimova, E.S.Mailian, A.T.Matyushin, V.T.Matyushin, M.G.Meshcheryakov, Zh.Zh.Musulmanbekov, N.N.Nurgozhin, E.O.Okonov, T.G.Ostanevich, Y.S.Pol, L.A.Razdolskaja, E.Skrzypczak, R.Szwed, E.A.Shevchenko, G.G.Taran, I.I.Tuliani, G.L.Vardenga, V.D.Volodin, J.A.Zakrzewski, M.S.Zhuravleva

A Study of Pion Production in 4.5 (GeV/c)/Nucleon 4He Interactions with Nuclear Targets

NUCLEAR REACTIONS Li, C, Al, Cu, Pb(α, X), (α, π-), E at 4.5 GeV/c/nucleon; measured σ(fragment) vs target mass, pion multiplicity, transverse momenta, rapdity; deduced reaction mechanism. SKM-200 streamer chamber.

doi: 10.1016/0375-9474(81)90500-5
Citations: PlumX Metrics


1979IN06      Ann.Phys.(New York) 118, 307 (1979)

E.V.Inopin, V.S.Kinchakov, V.K.Lukyanov, Y.S.Pol

Charge Form Factors of Nuclei in the Alpha Cluster Model

NUCLEAR REACTIONS 12C, 16O, 20Ne, 24Mg, 28Si, 32S, 40Ca(e, e), (e, e'), E not given; calculated form factors. Brink alpha-cluster model.

doi: 10.1016/0003-4916(79)90129-5
Citations: PlumX Metrics


1977BU25      Yad.Fiz. 25, 535 (1977); Sov.J.Nucl.Phys. 25, 287 (1977)

G.G.Bunatyan, Y.S.Pol

Elastic Scattering of Slow π Mesons by Nuclei

NUCLEAR REACTIONS 6Li, 12C(π-, π-), E < 300 MeV; calculated σ(θ).


1977BU27      Yad.Fiz. 26, 827 (1977); Sov.J.Nucl.Phys. 26, 433 (1977)

G.G.Bunatyan, Y.S.Pol

Energies and Widths of Pionic-Atom States and the Distribution of Nucleons in Nuclei

NUCLEAR STRUCTURE, Mesic-Atoms 6Li, 12C, 16O, 24Mg, 28Si, 32S, 40Ca; calculated atomic pionic states, Γ as function of nuclear density distribution.


1975GO32      Acta Phys.Pol. B6, 93 (1975)

V.V.Gorchakov, V.K.Lukyanov, Y.S.Pol, B.L.Reznik

Effects of Electron and Proton Distortions in the (e, e'p) Reactions

NUCLEAR REACTIONS 40Ca(e, e'p); calculated σ.


1975IN04      Izv.Akad.Nauk SSSR, Ser.Fiz. 39, 55 (1975); Bull.Acad.Sci.USSR, Phys.Ser. 39, No.1, 46 (1975)

E.V.Inopin, V.S.Kinchakov, V.K.Lukyanov, Y.S.Pol

Charge Form Factors of Nuclei in the α-Cluster Model with Projection

NUCLEAR REACTIONS 4He, 12C, 16O, 24Mg, 28Si, 32S, 40Ca(e, e'); calculated charge form factors.


1974IN05      Yad.Fiz. 19, 987 (1974); Sov.J.Nucl.Phys. 19, 507 (1975)

E.V.Inopin, V.K.Lukyanov, Y.S.Pol

Form Factors for Electron Scattering on Carbon Nuclei in the α-Cluster Projection Model

NUCLEAR REACTIONS 12C(e, e), (e, e'); measured charge form factors; deduced α-clusters.


1974LU09      Fiz.Elem.Chastits At.Yadra 5, 955 (1974); Sov.J.Particles Nucl. 5, 385 (1975)

V.K.Lukyanov, Y.S.Pol

Elastic and Inelastic Scattering of Electrons by Nuclei

NUCLEAR REACTIONS 4He, 12C, 16O, 24Mg, 28Si, 32S, 54,56,58Fe, 58,62,64Ni, 89Y, 93Nb, 112,116,118,124Sn, 40Ca, 208Pb, 138La, 52Cr(e, e'); calculated nothing. Review paper.


1972EL11      Yad.Fiz. 16, 506 (1972); Sov.J.Nucl.Phys. 16, 282 (1973)

Y.N.Eldyshev, V.N.Lukyanov, Y.S.Pol

Analysis of Elastic Electron Scattering on Light Nuclei on the Basis of Symmetrized Fermi-Density Distribution

NUCLEAR REACTIONS 4He, 6Li, 12C, 16O(e, e), E not given; analyzed σ(θ); deduced charge form factors, radii.


1970LU08      Yad.Fiz. 11, 556 (1970); Sov.J.Nucl.Phys. 11, 312 (1970)

V.K.Lukyanov, Y.S.Pol

Analytic Method of Describing the Inelastic Scattering of Electrons by Nuclei with Excitation of Low-Lying Levels

NUCLEAR REACTIONS 58Ni(e, e), (e, e'), E=183, 225 MeV; measured nothing; analyzed σ(θ), form factors.


1969LU08      Yadern.Fiz. 9, 349 (1969); Soviet J.Nucl.Phys. 9, 204 (1969)

V.K.Lukyanov, I.Z.Petkov, Y.S.Pol

Elastic Scattering of Electrons by Nuclei with Arbitrary Charge Density Distribution

NUCLEAR REACTIONS 40,48Ca(e, e), E=750 MeV; 58Ni(e, e), E=160, 250, 750 MeV; calculated σ(θ), σ(E;θ).


1969PO12      Yadern.Fiz. 10, 771 (1969); Soviet J.Nucl.Phys. 10, 445 (1970)

Y.S.Pol

Radial Variations of the Charge Densities and Direct Analysis of Elastic Scattering of Electrons on Nuclei

NUCLEAR REACTIONS 40Ca(e, e), E=250 MeV; 40,48Ca(e, e), E=250, 750 MeV; measured nothing; analyzed σ(θ) data. 40,48Ca deduced charge density distributions.


Back to query form