NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of April 11, 2024.

Search: Author = V.I.Rud

Found 5 matches.

Back to query form2002OC01      Phys.Rev. C66, 034613 (2002)

A.Ocherashvili, G.Alkhazov, A.G.Atamantchouk, M.Y.Balatz, N.F.Bondar, P.S.Cooper, L.J.Dauwe, G.V.Davidenko, U.Dersch, A.G.Dolgolenko, G.B.Dzyubenko, R.Edelstein, L.Emediato, A.M.F.Endler, J.Engelfried, I.Eschrich, C.O.Escobar, A.V.Evdokimov, I.S.Filimonov, F.G.Garcia, M.Gaspero, I.Giler, V.L.Golovtsov, P.Gouffon, E.Gulmez, K.He, M.Iori, S.Y.Jun, M.Kaya, J.Kilmer, V.T.Kim, L.M.Kochenda, I.Konorov, A.P.Kozhevnikov, A.G.Krivshich, H.Kruger, M.A.Kubantsev, V.P.Kubarovsky, A.I.Kulyavtsev, N.P.Kuropatkin, V.F.Kurshetsov, A.Kushnirenko, S.Kwan, J.Lach, A.Lamberto, L.G.Landsberg, I.Larin, E.M.Leikin, Y.Li, M.Luksys, T.Lungov, V.P.Maleev, D.Mao, C.Mao, Z.Mao, P.Mathew, M.Mattson, V.Matveev, E.McCliment, M.A.Moinester, V.V.Molchanov, A.Morelos, K.D.Nelson, A.V.Nemitkin, P.V.Neoustroev, C.Newsom, A.P.Nilov, S.B.Nurushev, A.Ocherashvili, Y.Onel, E.Ozel, S.Ozkorucuklu, A.Penzo, S.I.Petrenko, P.Pogodin, B.Pouh, M.Procario, V.A.Prutskoi, E.Ramberg, G.F.Rappazzo, B.V.Razmyslovich, V.I.Rud, J.Russ, P.Schiavon, J.Simon, A.I.Sitnikov, D.Skow, V.J.Smith, M.Srivastava, V.Steiner, V.Stepanov, L.Stutte, M.Svoiski, N.K.Terentyev, G.P.Thomas, L.N.Uvarov, A.N.Vasiliev, D.V.Vavilov, V.S.Verebryusov, V.A.Victorov, V.E.Vishnyakov, A.A.Vorobyov, K.Vorwalter, J.You, W.Zhao, S.Zheng, R.Zukanovich-Funchal

First Measurement of π-e→π-eγ Pion Virtual Compton Scattering

doi: 10.1103/PhysRevC.66.034613
Citations: PlumX Metrics


1990BA37      Yad.Fiz. 51, 1573 (1990); Sov.J.Nucl.Phys. 51, 991 (1990)

V.V.Batyunya, I.M.Gramenitsky, G.O.Kuratashvili, R.Lednicky, V.I.Rud, T.P.Topuriya

Properties of Nonannihilation p(bar)p Interactions at 22.4 GeV/c

NUCLEAR REACTIONS 1H(p-bar, X), (p, X), E at 22-24 GeV/c; measured proton, pion longitudinal, transverse momenta. Lund model analysis.


1971DR01      Yad.Fiz. 13, 251 (1971); Sov.J.Nucl.Phys. 13, 139 (1971)

V.A.Druin, A.G.Demin, Y.P.Kharitonov, G.N.Akapev, V.I.Rud, G.Y.Sung-Ching-Yang, L.P.Chelnokov, K.A.Gavrilov

Study of α Decay of 105 Element Isotopes

RADIOACTIVITY 260Db, 261Db; measured Eα, T1/2.


1970AK03      Yad.Fiz. 12, 466 (1970); Sov.J.Nucl.Phys. 12, 254 (1971)

G.N.Akapev, V.A.Druin, V.I.Rud, G.Y.Sung-Ching-Yang

The Role of α-Activity Background in Study of the α Decay of Element 104

RADIOACTIVITY 257,258Rf; measured nothing; analyzed previous data.

NUCLEAR REACTIONS Pb(12C, X), E=71 MeV; measured delayed α spectra. 257,259Rf deduced impurity contributions to difficulties in identification, T1/2.


1970DR05      Yad.Fiz. 12, 44 (1970); Sov.J.Nucl.Phys. 12, 24 (1971)

V.A.Druin, N.K.Skobelev, V.I.Rud

Spontaneous Fission of Some Fm Isotopes

RADIOACTIVITY, Fission 246,248,250Fm(SF); measured T1/2.


Back to query form