ADOPTED LEVELS, GAMMAS for 132Pr

Authors: Yu. Khazov, A.A. Rodionov and S. Sakharov, Balraj Singh |  Citation: Nucl. Data Sheets 104, 497 (2005) |  Cutoff date: 10-Feb-2005 

 Full ENSDF file | Adopted Levels (PDF version) 


Q(β-)=-3.79×103 keV 7S(n)= 8.98×103 keV 8S(p)= 2.79×103 keV 7Q(α)= 9.9×102 keV 8
Reference: 2012WA38

References:
  A  132Nd ε decay (94 S)  B  104Pd(32S,3PNG)
  C  105Pd(35Cl,A2N2PG)  D  117Sn(19F,4nγ)
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
        0.0A    (2)+ 1.6 m 3 
% ε = 100
     
      0+X B   (5+)        
       58.0+X 15  B   (6+)        
       87.5+X 13  B   (6+)        
       98.0+X 10  BCD (6-)       40
    98
 
 


       58.0+X
      0+X
(6+)
(5+)
      145.3+X 12  BCD (7-)       47
    58
 
 


       98.0+X
       87.5+X
(6-)
(6+)
      147.72 11 A    1+      147.7 2 
   100
M1
        0.0
(2)+
      261.2+X 12  B D (8-)      116.1 2 
   163
   100
 
D

      145.3+X
       98.0+X
(7-)
(6-)
      284.53 13 A    (1,2)-      136.9 2 
   284.5 2 
   100 4 
    65 4 
E1
E1
      147.72
        0.0
1+
(2)+
      288.16 12 A    (0:3)+      140.6 2 
   288.2 2 
   100 8 
    55 7 
M1
M1,E2
      147.72
        0.0
1+
(2)+
      342.90 13 A    (0:3)+      195.2 1 
   342.8 3 
   100 13 
    14 7 
M1,E2

      147.72
        0.0
1+
(2)+
      381.7+X 11  BCD (7+)      236
   283.7 2 
   294
 
   100
 

D

      145.3+X
       98.0+X
       87.5+X
(7-)
(6-)
(6+)
      387.20 18 A    (0:3)+       99.1 2 
   102.4 3 
   239.6 3 
    62 8 
    31 8 
   100 15 
M1
[E1]
(M1,E2)
      288.16
      284.53
      147.72
(0:3)+
(1,2)-
1+
      405.3+X 13  BC  (8+)       24?
   307
 
 


      381.7+X
       98.0+X
(7+)
(6-)
      405.82 16 A    (0:3+)      117.9 2 
   122.0 4 
   100
 


      288.16
      284.53
(0:3)+
(1,2)-
      439.8+X 12  B D (9-)      178.5 2 
   294.2 2 
   100 10 
    22 2 
D
Q
      261.2+X
      145.3+X
(8-)
(7-)
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
      468.6+X 14  BC  (9+)       63
 

      405.3+X
(8+)
      501.34 16 A    (0:3)+       96.0 3 
   213.3 2 
   352.8 3 
   501.4 3 
 
   100.0 24 
   100 7 
    33 9 

M1,E2


      405.82
      288.16
      147.72
        0.0
(0:3+)
(0:3)+
1+
(2)+
      526.15 17 A    (0:3)+      121.0 5 
   183.2 4 
   237.8 3 
   378.6 2 
 
 
    26.0 20 
   100 4 


(M1,E2)
M1,E2
      405.82
      342.90
      288.16
      147.72
(0:3+)
(0:3)+
(0:3)+
1+
      552.1+X 14   C  (7+)      146.8 6 
   100

      405.3+X
(8+)
      567.49 20 A    (0:3+)      419.7 2 
   100

      147.72
1+
      587.44 24 A    (0:3)+      299.0 3 
   100
M1
      288.16
(0:3)+
      598.3+X 14  BCD (10+)      130.0 2 
   192.8
   100
 
D

      468.6+X
      405.3+X
(9+)
(8+)
      630.42 24 A    (0:3+)      224.6 3 
   482.7 3 
   100 15 
  <215


      405.82
      147.72
(0:3+)
1+
      668.5+X 12  B D (10-)      228.6 2 
   407.6 2 
   100 10 
    93 9 
D
Q
      439.8+X
      261.2+X
(9-)
(8-)
      714.94 15 A    1+      310.0 4 
   372.0 4 
   426.8 2 
   430.4 2 
   567.0 2 
 
     3.2 9 
    12.0 9 
    61 4 
   100.0 18 E1
M1
      405.82
      342.90
      288.16
      284.53
      147.72
(0:3+)
(0:3)+
(0:3)+
(1,2)-
1+
      724.83 16 A    (LE 3)      137.1 3 
   199.1 3 
   319.0 4 
   382.2 4 
   440.0 3 
   725.2 3 
 
    35 8 
 
    73 12 
    88 23 
   100 42 


      587.44
      526.15
      405.82
      342.90
      284.53
        0.0
(0:3)+
(0:3)+
(0:3+)
(0:3)+
(1,2)-
(2)+
      806.7+X 13  BC  (9+)      208.7 6 
   254.7 6 
   401.5 6 
   <50
   <50
   100 50 


D+Q
      598.3+X
      552.1+X
      405.3+X
(10+)
(7+)
(8+)
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
      854.9 3 A    (0:3+)      449.0 4 
   707.2 3 
 
   100


      405.82
      147.72
(0:3+)
1+
      861.23 22 A    (0:4-)      455.0 4 
   576.8 2 
 
   100


      405.82
      284.53
(0:3+)
(1,2)-
      864.8+X 14  BCD (11+)      266.7 2 
   396.0 2 
   100 10 
    11.3 11 
D

      598.3+X
      468.6+X
(10+)
(9+)
      946.0+X 12  B D (11-)      277.3 2 
   506.1 2 
    68 7 
   100 10 
D
Q
      668.5+X
      439.8+X
(10-)
(9-)
      981.85 17 A    (0+:3+)      257.4 3 
   414.2 3 
   693.7 3 
   834.2 3 
   981.3 4 
    10 3 
    28 3 
    31 13 
    44 3 
   100 7 

      724.83
      567.49
      288.16
      147.72
        0.0
(LE 3)
(0:3+)
(0:3)+
1+
(2)+
     1105.4+X 14  BCD (12+)      240.5 2 
   507.1 2 
   100 10 
    54 5 
D
Q
      864.8+X
      598.3+X
(11+)
(10+)
     1175.1+X 14  BCD (11+)      368.7 6 
   576.6 2 
   706.5 6 
    27 7 
   100 7 
    33 7 
Q
D+Q
Q
      806.7+X
      598.3+X
      468.6+X
(9+)
(10+)
(9+)
     1194.2+X 14  BCD (11+)      387.6
   595.8 2 
   726.1
 
   100
 

D

      806.7+X
      598.3+X
      468.6+X
(9+)
(10+)
(9+)
     1258.0+X 12  B D (12-)      311.3 2 
   589.8 2 
    37 4 
   100 10 
D
Q
      946.0+X
      668.5+X
(11-)
(10-)
     1330.1 3 A    (0:3+)     1041.7 4 
  1045.7 4 
  1182.5 4 
    71 12 
   100 12 
    59 9       288.16
      284.53
      147.72
(0:3)+
(1,2)-
1+
     1440.7 6 A    (0:3+)     1293.0 5 
   100

      147.72
1+
     1489.2+X 14  BCD (13+)      383.7 2 
   624.3 2 
   100 10 
    40 3 
D
Q
     1105.4+X
      864.8+X
(12+)
(11+)
     1500.7+X 14  BCD (12+)      305.9
   635.9 2 
 
   100


     1194.2+X
      864.8+X
(11+)
(11+)
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
     1610.7+X 12  B D (13-)      352.3 2 
   665.1 2 
    27 3 
   100 10 
D
Q
     1258.0+X
      946.0+X
(12-)
(11-)
     1715.7+X 14  BCD (13+)      521.6 2 
   540.6 2 
    35 4 
   100 8 
Q
Q
     1194.2+X
     1175.1+X
(11+)
(11+)
     1810.5+X 14  B D (14+)      321.2 2 
   705.2 2 
    85 8 
   100 10 
D
Q
     1489.2+X
     1105.4+X
(13+)
(12+)
     1925.4+X 14  BCD (13+)      424.7 2 
   100
Q
     1500.7+X
(12+)
     1986.4+X 14  B D (14-)      376
   728
 
 


     1610.7+X
     1258.0+X
(13-)
(12-)
     2263.8+X 15  B   (15+)      453
   775
 
 


     1810.5+X
     1489.2+X
(14+)
(13+)
     2293.4+X 17  B   (14+)      368
 

     1925.4+X
(13+)
     2376.3+X 14  BC  (15+)      660.6 2 
   100
Q
     1715.7+X
(13+)
     2393.5+X 14  B   (15-)      407
   783
 
 


     1986.4+X
     1610.7+X
(14-)
(13-)
     2658.5+X 16  B   (16+)      395
   848
 
 


     2263.8+X
     1810.5+X
(15+)
(14+)
     2811.5+X 15  B   (16-)      418
   825
 
 


     2393.5+X
     1986.4+X
(15-)
(14-)
     3101.4+X 20  B   (16+)      808
 

     2293.4+X
(14+)
     3121.1+X 14  BC  (17+)      744.8 2 
   100
Q
     2376.3+X
(15+)
     3143.2+X 16  B   (17+)      485
   879
 
 


     2658.5+X
     2263.8+X
(16+)
(15+)
     3246.5+X 16  B   (17-)      435
   853
 
 


     2811.5+X
     2393.5+X
(16-)
(15-)
     3600.3+X 17  B   (18+)      457
   942
 
 


     3143.2+X
     2658.5+X
(17+)
(16+)
     3688.5+X 16  B   (18-)      442
   877
 
 


     3246.5+X
     2811.5+X
(17-)
(16-)
     3913.5+X 14  BC  (19+)      792.4 2 
   100
Q
     3121.1+X
(17+)
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
     4074.3+X 17  B   (19+)      474
   931
 
 


     3600.3+X
     3143.2+X
(18+)
(17+)
     4116.5+X 19  B   (19-)      870
 

     3246.5+X
(17-)
     4563.3+X 18  B   (20+)      489
   963
 
 


     4074.3+X
     3600.3+X
(19+)
(18+)
     4564.5+X 19  B   (20-)      876
 

     3688.5+X
(18-)
     4566.3+X 18  B   (20+)      492
   966
 
 


     4074.3+X
     3600.3+X
(19+)
(18+)
     4750.8+X 14  BC  (21+)      837.3 2 
   100
Q
     3913.5+X
(19+)
     4998.5+X 21  B   (21-)      882
 

     4116.5+X
(19-)
     5003.3+X 18  B   (21+)      437
   440
   929
 
 
      4566.3+X
     4563.3+X
     4074.3+X
(20+)
(20+)
(19+)
     5482.5+X 22  B   (22-)      918
 

     4564.5+X
(20-)
     5525.3+X 21  B   (22+)      959
 

     4566.3+X
(20+)
     5563.3+X 21  B   (22+)     1000
 

     4563.3+X
(20+)
     5662.9+X 14  BC  (23+)      912.1 2 
   100
Q
     4750.8+X
(21+)
     5954.5+X 23  B   (23-)      956
 

     4998.5+X
(21-)
     5958.3+X 21  B   (23+)      955
 

     5003.3+X
(21+)
     6480.5+X 24  B   (24-)      998
 

     5482.5+X
(22-)
     6588.3+X 23  B   (24+)     1063
 

     5525.3+X
(22+)
     6625.3+X 23  B   (24+)     1062
 

     5563.3+X
(22+)
     6672.0+X 15  BC  (25+)     1009.1 5 
   100

     5662.9+X
(23+)
     6985.3+X 23  B   (25+)     1027
 

     5958.3+X
(23+)
   7006+X 3  B   (25-)     1051
 

     5954.5+X
(23-)
   7583+X 3  B   (26-)     1102
 

     6480.5+X
(24-)
     7746.3+X 25  B   (26+)     1158
 

     6588.3+X
(24+)
     7784.2+X 16  BC  (27+)     1112.2 5 
   100

     6672.0+X
(25+)
     8086.3+X 25  B   (27+)     1101
 

     6985.3+X
(25+)
   8994+X 3  B   (28+)     1248
 

     7746.3+X
(26+)
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
     8997.8+X 17  BC  (29+)     1213.6 5 
   100

     7784.2+X
(27+)
   9231+X 3  B   (29+)     1145
 

     8086.3+X
(27+)
    10304.3+X 18  BC  (31+)     1306.5 6 
   100

     8997.8+X
(29+)
  10319+X 3  B   (30+)     1325
 

   8994+X
(28+)
  10404+X 3  B   (31+)     1173
 

   9231+X
(29+)
  11589+X 3  B   (33+)     1185
 

  10404+X
(31+)
    11708.3+X 19  BC  (33+)     1404.0 6 
   100

    10304.3+X
(31+)
        Y BC  J AP (12)        
      565.3+Y 3  BC  J+2      565.3 3 
 

        Y
J AP (12)
      865.8+Y 6  BC  J+3      301
 

      565.3+Y
J+2
     1206.3+Y 5  BC  J+4      341
   641.0 3 
 
 


      865.8+Y
      565.3+Y
J+3
J+2
     1561.3+Y 6  BC  J+5      355
   695.5 3 
 
 


     1206.3+Y
      865.8+Y
J+4
J+3
     1934.0+Y 5  BC  J+6      373
   727.6 3 
 
 


     1561.3+Y
     1206.3+Y
J+5
J+4
     2326.1+Y 6  BC  J+7      392
   764.8 3 
 
 


     1934.0+Y
     1561.3+Y
J+6
J+5
     2736.8+Y 6  BC  J+8      410
   802.9 3 
 
 


     2326.1+Y
     1934.0+Y
J+7
J+6
     3166.8+Y 7  BC  J+9      431
   840.7 3 
 
 


     2736.8+Y
     2326.1+Y
J+8
J+7
     3613.4+Y 6  BC  J+10      447
   876.5 3 
 
 


     3166.8+Y
     2736.8+Y
J+9
J+8
     4079.0+Y 7  BC  J+11      465
   912.3 3 
 
 


     3613.4+Y
     3166.8+Y
J+10
J+9
     4561.8+Y 7  BC  J+12      483
   948.3 3 
 
 


     4079.0+Y
     3613.4+Y
J+11
J+10
     5063.6+Y 7  BC  J+13      501
   984.6 3 
 
 


     4561.8+Y
     4079.0+Y
J+12
J+11
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
     5580.8+Y 7  BC  J+14      517
  1019.0 3 
 
 


     5063.6+Y
     4561.8+Y
J+13
J+12
     6119.5+Y 8  BC  J+15      539
  1055.9 3 
 
 


     5580.8+Y
     5063.6+Y
J+14
J+13
     6672.2+Y 8  BC  J+16     1091.4 3 
 

     5580.8+Y
J+14
     7246.9+Y 8  BC  J+17     1127.4 3 
 

     6119.5+Y
J+15
     7834.0+Y 9  BC  J+18     1161.8 3 
 

     6672.2+Y
J+16
     8446.8+Y 9  BC  J+19     1199.9 3 
 

     7246.9+Y
J+17
     9068.0+Y 9  BC  J+20     1234.0 3 
 

     7834.0+Y
J+18
     9720.6+Y 9  BC  J+21     1273.8 3 
 

     8446.8+Y
J+19
    10375.0+Y 10  BC  J+22     1307.0 3 
 

     9068.0+Y
J+20
    11069.1+Y 10  BC  J+23     1348.5 3 
 

     9720.6+Y
J+21
    11759.4+Y 10  BC  J+24     1384.4 3 
 

    10375.0+Y
J+22
    12496.5+Y 10  BC  J+25     1427.3 3 
 

    11069.1+Y
J+23
    13224.2+Y 10  BC  J+26     1464.8 3 
 

    11759.4+Y
J+24
    14004.6+Y 11  BC  J+27     1508.1 3 
 

    12496.5+Y
J+25
        Z B   J1 AP (12)        
      709.0+Z 10  BC  J1+2      709 1 
 

        Z
J1 AP (12)
     1447.3+Z 11  BC  J1+4      738.3 3 
 

      709.0+Z
J1+2
     2261.0+Z 11  BC  J1+6      813.7 3 
 

     1447.3+Z
J1+4
     3159.4+Z 12  BC  J1+8      898.4 3 
 

     2261.0+Z
J1+6
     4149.3+Z 12  BC  J1+10      989.9 3 
 

     3159.4+Z
J1+8
     5227.9+Z 12  BC  J1+12     1078.6 3 
 

     4149.3+Z
J1+10
     6395.7+Z 13  BC  J1+14     1167.8 3 
 

     5227.9+Z
J1+12
     7651.9+Z 13  BC  J1+16     1256.2 3 
 

     6395.7+Z
J1+14
     8995.2+Z 14  BC  J1+18     1343.3 3 
 

     7651.9+Z
J1+16
    10420.2+Z 17  B   J1+20     1425.0 10 
 

     8995.2+Z
J1+18
    11947.2+Z 20  B   J1+22     1527 1 
 

    10420.2+Z
J1+20
        U B   J2 AP (16)        
      736.0+U 10  B   J2+2      736 1 
 

        U
J2 AP (16)
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
     1541.0+U 11  B   J2+4      805.0 2 
 

      736.0+U
J2+2
     2410.6+U 11  B   J2+6      869.6 2 
 

     1541.0+U
J2+4
     3291.6+U 12  B   J2+8      881.0 5 
 

     2410.6+U
J2+6
     4210.0+U 13  B   J2+10      918.4 5 
 

     3291.6+U
J2+8
     5207.5+U 14  B   J2+12      997.5 5 
 

     4210.0+U
J2+10
     6282.8+U 15  B   J2+14     1075.3 5 
 

     5207.5+U
J2+12
     7427.1+U 16  B   J2+16     1144.3 5 
 

     6282.8+U
J2+14
     8628.5+U 19  B   J2+18     1201.4 10 
 

     7427.1+U
J2+16
     9884.3+U 21  B   J2+20     1255.8 10 
 

     8628.5+U
J2+18
    11207.9+U 23  B   J2+22     1323.6 10 
 

     9884.3+U
J2+20
  12617+U 3  B   J2+24     1408.9 10 
 

    11207.9+U
J2+22
  14125+U 3  B   J2+26     1508.0 10 
 

  12617+U
J2+24
  15734+U 3  B   J2+28     1609 1 
 

  14125+U
J2+26

Jπ(level): The assignments for high-spin states (J>4) are based on γγ(θ) data for selected transitions and on band assignments

Back to top

Band Transitions:

E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 1 - πh11/2νg7/2, α=0
       98.0+X 10  (6-)        
      261.2+X 12  (8-)        
      567.49 20  (0:3+)        
      668.5+X 12  (10-)        
     1258.0+X 12  (12-)      311.3 2 
   589.8 2 
    37 4 
   100 10 
D
Q
      946.0+X
      668.5+X
(11-)
(10-)
     1986.4+X 14  (14-)      376
   728
 
 


     1610.7+X
     1258.0+X
(13-)
(12-)
     2811.5+X 15  (16-)      418
   825
 
 


     2393.5+X
     1986.4+X
(15-)
(14-)
     3688.5+X 16  (18-)      442
   877
 
 


     3246.5+X
     2811.5+X
(17-)
(16-)
     4564.5+X 19  (20-)      876
 

     3688.5+X
(18-)
     5482.5+X 22  (22-)      918
 

     4564.5+X
(20-)
     6480.5+X 24  (24-)      998
 

     5482.5+X
(22-)
   7583+X 3  (26-)     1102
 

     6480.5+X
(24-)
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 2 - πh11/2νg7/2, α=1
      145.3+X 12  (7-)        
      439.8+X 12  (9-)        
      946.0+X 12  (11-)        
     1610.7+X 12  (13-)        
     2393.5+X 14  (15-)      407
   783
 
 


     1986.4+X
     1610.7+X
(14-)
(13-)
     3246.5+X 16  (17-)      435
   853
 
 


     2811.5+X
     2393.5+X
(16-)
(15-)
     4116.5+X 19  (19-)      870
 

     3246.5+X
(17-)
     4998.5+X 21  (21-)      882
 

     4116.5+X
(19-)
     5954.5+X 23  (23-)      956
 

     4998.5+X
(21-)
   7006+X 3  (25-)     1051
 

     5954.5+X
(23-)
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 3 - πh11/2νh11/2, α=0
      405.3+X 13  (8+)        
      598.3+X 14  (10+)        
     1105.4+X 14  (12+)        
     1810.5+X 14  (14+)        
     2658.5+X 16  (16+)      395
   848
 
 


     2263.8+X
     1810.5+X
(15+)
(14+)
     3600.3+X 17  (18+)      457
   942
 
 


     3143.2+X
     2658.5+X
(17+)
(16+)
     4563.3+X 18  (20+)      489
   963
 
 


     4074.3+X
     3600.3+X
(19+)
(18+)
     5563.3+X 21  (22+)     1000
 

     4563.3+X
(20+)
     6625.3+X 23  (24+)     1062
 

     5563.3+X
(22+)
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 4 - πh11/2νh11/2, α=1
      468.6+X 14  (9+)        
      864.8+X 14  (11+)        
     1489.2+X 14  (13+)        
     2263.8+X 15  (15+)        
     3143.2+X 16  (17+)      485
   879
 
 


     2658.5+X
     2263.8+X
(16+)
(15+)
     4074.3+X 17  (19+)      474
   931
 
 


     3600.3+X
     3143.2+X
(18+)
(17+)
     5003.3+X 18  (21+)      437
   440
   929
 
 
      4566.3+X
     4563.3+X
     4074.3+X
(20+)
(20+)
(19+)
     5958.3+X 21  (23+)      955
 

     5003.3+X
(21+)
     6985.3+X 23  (25+)     1027
 

     5958.3+X
(23+)
     8086.3+X 25  (27+)     1101
 

     6985.3+X
(25+)
   9231+X 3  (29+)     1145
 

     8086.3+X
(27+)
  10404+X 3  (31+)     1173
 

   9231+X
(29+)
  11589+X 3  (33+)     1185
 

  10404+X
(31+)
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 5 - Band based on 20+
     4566.3+X 18  (20+)        
     5525.3+X 21  (22+)        
     6588.3+X 23  (24+)        
     7746.3+X 25  (26+)        
   8994+X 3  (28+)     1248
 

     7746.3+X
(26+)
  10319+X 3  (30+)     1325
 

   8994+X
(28+)
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 6 - Chiral doublet partner of πh11/2νh11/2, α=0.
     1500.7+X 14  (12+)        
     2293.4+X 17  (14+)        
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 7 - Chiral doublet partner of πh11/2νh11/2, α=1.
     1194.2+X 14  (11+)        
     1925.4+X 14  (13+)        
     3101.4+X 20  (16+)        
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 8 - HIGHLY-DEFORMED (decoupled) band, α=1.
     1175.1+X 14  (11+)        
     1715.7+X 14  (13+)        
     2376.3+X 14  (15+)        
     3121.1+X 14  (17+)        
     3913.5+X 14  (19+)      792.4 2 
   100
Q
     3121.1+X
(17+)
     4750.8+X 14  (21+)      837.3 2 
   100
Q
     3913.5+X
(19+)
     5662.9+X 14  (23+)      912.1 2 
   100
Q
     4750.8+X
(21+)
     6672.0+X 15  (25+)     1009.1 5 
   100

     5662.9+X
(23+)
     7784.2+X 16  (27+)     1112.2 5 
   100

     6672.0+X
(25+)
     8997.8+X 17  (29+)     1213.6 5 
   100

     7784.2+X
(27+)
    10304.3+X 18  (31+)     1306.5 6 
   100

     8997.8+X
(29+)
    11708.3+X 19  (33+)     1404.0 6 
   100

    10304.3+X
(31+)
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 9 - SD-1 band (1998Pe06,1997Ha05).
      865.8+Y 6  J+3        
     1561.3+Y 6  J+5        
     2326.1+Y 6  J+7        
     3166.8+Y 7  J+9        
     4079.0+Y 7  J+11      465
   912.3 3 
 
 


     3613.4+Y
     3166.8+Y
J+10
J+9
     5063.6+Y 7  J+13      501
   984.6 3 
 
 


     4561.8+Y
     4079.0+Y
J+12
J+11
     6119.5+Y 8  J+15      539
  1055.9 3 
 
 


     5580.8+Y
     5063.6+Y
J+14
J+13
     7246.9+Y 8  J+17     1127.4 3 
 

     6119.5+Y
J+15
     8446.8+Y 9  J+19     1199.9 3 
 

     7246.9+Y
J+17
     9720.6+Y 9  J+21     1273.8 3 
 

     8446.8+Y
J+19
    11069.1+Y 10  J+23     1348.5 3 
 

     9720.6+Y
J+21
    12496.5+Y 10  J+25     1427.3 3 
 

    11069.1+Y
J+23
    14004.6+Y 11  J+27     1508.1 3 
 

    12496.5+Y
J+25
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 10 - SD-2 band (1998Pe06,1997Ha05).
        Y J AP (12)        
      565.3+Y 3  J+2        
     1206.3+Y 5  J+4        
     1934.0+Y 5  J+6        
     2736.8+Y 6  J+8      410
   802.9 3 
 
 


     2326.1+Y
     1934.0+Y
J+7
J+6
     3613.4+Y 6  J+10      447
   876.5 3 
 
 


     3166.8+Y
     2736.8+Y
J+9
J+8
     4561.8+Y 7  J+12      483
   948.3 3 
 
 


     4079.0+Y
     3613.4+Y
J+11
J+10
     5580.8+Y 7  J+14      517
  1019.0 3 
 
 


     5063.6+Y
     4561.8+Y
J+13
J+12
     6672.2+Y 8  J+16     1091.4 3 
 

     5580.8+Y
J+14
     7834.0+Y 9  J+18     1161.8 3 
 

     6672.2+Y
J+16
     9068.0+Y 9  J+20     1234.0 3 
 

     7834.0+Y
J+18
    10375.0+Y 10  J+22     1307.0 3 
 

     9068.0+Y
J+20
    11759.4+Y 10  J+24     1384.4 3 
 

    10375.0+Y
J+22
    13224.2+Y 10  J+26     1464.8 3 
 

    11759.4+Y
J+24
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 11 - SD-3 band (1998Pe06,1997Ha05).
        Z J1 AP (12)        
      709.0+Z 10  J1+2        
     1447.3+Z 11  J1+4        
     2261.0+Z 11  J1+6        
     3159.4+Z 12  J1+8      898.4 3 
 

     2261.0+Z
J1+6
     4149.3+Z 12  J1+10      989.9 3 
 

     3159.4+Z
J1+8
     5227.9+Z 12  J1+12     1078.6 3 
 

     4149.3+Z
J1+10
     6395.7+Z 13  J1+14     1167.8 3 
 

     5227.9+Z
J1+12
     7651.9+Z 13  J1+16     1256.2 3 
 

     6395.7+Z
J1+14
     8995.2+Z 14  J1+18     1343.3 3 
 

     7651.9+Z
J1+16
    10420.2+Z 17  J1+20     1425.0 10 
 

     8995.2+Z
J1+18
    11947.2+Z 20  J1+22     1527 1 
 

    10420.2+Z
J1+20
E(level)
(keV)
Jπ(level) T1/2(level)E(γ)I(γ)M(γ)Final Levels
Band 12 - SD-4 band (1998Pe06).
        U J2 AP (16)        
      736.0+U 10  J2+2        
     1541.0+U 11  J2+4        
     2410.6+U 11  J2+6        
     3291.6+U 12  J2+8      881.0 5 
 

     2410.6+U
J2+6
     4210.0+U 13  J2+10      918.4 5 
 

     3291.6+U
J2+8
     5207.5+U 14  J2+12      997.5 5 
 

     4210.0+U
J2+10
     6282.8+U 15  J2+14     1075.3 5 
 

     5207.5+U
J2+12
     7427.1+U 16  J2+16     1144.3 5 
 

     6282.8+U
J2+14
     8628.5+U 19  J2+18     1201.4 10 
 

     7427.1+U
J2+16
     9884.3+U 21  J2+20     1255.8 10 
 

     8628.5+U
J2+18
    11207.9+U 23  J2+22     1323.6 10 
 

     9884.3+U
J2+20
  12617+U 3  J2+24     1408.9 10 
 

    11207.9+U
J2+22
  14125+U 3  J2+26     1508.0 10 
 

  12617+U
J2+24
  15734+U 3  J2+28     1609 1 
 

  14125+U
J2+26

Back to top

Additional Gamma Data:

E(level)
(keV)
Jπ(level)T1/2(level)E(γ)
(keV)
MultipolarityConversion
Coefficient
Additional Data
      147.72 1+      147.7 2 M10.436α=0.436, α(K)=0.372, α(L)=0.0509, α(M)=0.0107, α(N+)=0.00292
      284.53 (1,2)-      136.9 2 E10.106α=0.106, α(K)=0.091, α(L)=0.0124, α(M)=0.00259, α(N+)=0.00068
(1,2)-      284.5 2 E10.0149α=0.0149, α(K)=0.0128, α(L)=0.00169, α(M)=0.00035
      288.16 (0:3)+      140.6 2 M10.501α=0.501, α(K)=0.427, α(L)=0.0585, α(M)=0.0123, α(N+)=0.00336
(0:3)+      288.2 2 M1,E20.064α=0.064 7, α(K)=0.053 8, α(L)=0.0087 6, α(M)=0.00186 16, α(N+)=0.00050 4
      342.90 (0:3)+      195.2 1 M1,E20.204α=0.204, α(K)=0.163 9, α(L)=0.032 9, α(M)=0.0070 21, α(N+)=0.0019 6
      387.20 (0:3)+       99.1 2 M11.35α=1.35, α(K)=1.15, α(L)=0.158, α(M)=0.0332, α(N+)=0.0091
(0:3)+      102.4 3 [E1]0.237α=0.237, α(K)=0.201, α(L)=0.0283, α(M)=0.00588, α(N+)=0.00153
(0:3)+      239.6 3 (M1,E2)0.110α=0.110 6, α(K)=0.090 9, α(L)=0.016 3, α(M)=0.0034 7, α(N+)=0.00092 16
      501.34 (0:3)+      213.3 2 M1,E20.156α=0.156, α(K)=0.126 10, α(L)=0.024 6, α(M)=0.0051 13, α(N+)=0.0014 4
      526.15 (0:3)+      237.8 3 (M1,E2)0.113α=0.113 6, α(K)=0.092 9, α(L)=0.016 3, α(M)=0.0035 7, α(N+)=0.00094 16
(0:3)+      378.6 2 M1,E20.030α=0.030 5, α(K)=0.025 5, α(L)=0.00379 17, α(M)=0.00080 3, α(N+)=0.00022 1
      587.44 (0:3)+      299.0 3 M10.0642α=0.0642, α(K)=0.0549, α(L)=0.00738, α(M)=0.00155, α(N+)=0.00042
      714.94 1+      430.4 2 E10.00533α=0.00533, α(K)=0.00458, α(L)=0.00059, α(M)=0.00012
1+      567.0 2 M10.0126α=0.0126, α(K)=0.0107, α(L)=0.00141

Back to top

Additional Level Data and Comments:

E(level)Jπ(level)T1/2(level)Comments
       98.0+X(6-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=0.
      145.3+X(7-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=1.
      261.2+X(8-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=0.
      288.16(0:3)+   Jπ(level): Possible allowed ε+β+ transition from 0+ favors 1+.
      342.90(0:3)+   Jπ(level): Possible allowed ε+β+ transition from 0+ favors 1+.
      387.20(0:3)+   Jπ(level): Possible allowed ε+β+ transition from 0+ favors 1+.
      405.3+X(8+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=0.
      439.8+X(9-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=1.
      468.6+X(9+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=1.
      501.34(0:3)+   Jπ(level): Possible allowed ε+β+ transition from 0+ favors 1+.
      526.15(0:3)+   Jπ(level): Possible allowed ε+β+ transition from 0+ favors 1+.
      567.49(0:3+)   E(level): πh11/2νg7/2, α=0.
      587.44(0:3)+   Jπ(level): Possible allowed ε+β+ transition from 0+ favors 1+.
      598.3+X(10+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=0.
      630.42(0:3+)   Jπ(level): Possible allowed ε+β+ transition from 0+ favors 1+.
      668.5+X(10-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=0.
      724.83(LE 3)   Jπ(level): Possible allowed ε+β+ transition from 0+ favors 1+.
      854.9(0:3+)   Jπ(level): Possible allowed ε+β+ transition from 0+ favors 1+.
      861.23(0:4-)   Jπ(level): Possible allowed ε+β+ transition from 0+ favors 1+.
      864.8+X(11+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=1.
      946.0+X(11-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=1.
      981.85(0+:3+)   Jπ(level): Possible allowed ε+β+ transition from 0+ favors 1+.
     1105.4+X(12+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=0.
     1175.1+X(11+)   E(level): HIGHLY-DEFORMED (decoupled) band, α=1.
     1194.2+X(11+)   E(level): Chiral doublet partner of πh11/2νh11/2, α=1.
E(level)Jπ(level)T1/2(level)Comments
     1258.0+X(12-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=0.
     1330.1(0:3+)   Jπ(level): Possible allowed ε+β+ transition from 0+ favors 1+.
     1489.2+X(13+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=1.
     1500.7+X(12+)   E(level): Chiral doublet partner of πh11/2νh11/2, α=0.
     1610.7+X(13-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=1.
     1715.7+X(13+)   E(level): HIGHLY-DEFORMED (decoupled) band, α=1.
     1810.5+X(14+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=0.
     1925.4+X(13+)   E(level): Chiral doublet partner of πh11/2νh11/2, α=1.
     1986.4+X(14-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=0.
     2263.8+X(15+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=1.
     2293.4+X(14+)   E(level): Chiral doublet partner of πh11/2νh11/2, α=0.
     2376.3+X(15+)   E(level): HIGHLY-DEFORMED (decoupled) band, α=1.
     2393.5+X(15-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=1.
     2658.5+X(16+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=0.
     2811.5+X(16-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=0.
     3101.4+X(16+)   E(level): Chiral doublet partner of πh11/2νh11/2, α=1.
     3121.1+X(17+)   E(level): HIGHLY-DEFORMED (decoupled) band, α=1.
     3143.2+X(17+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=1.
     3246.5+X(17-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=1.
     3600.3+X(18+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=0.
     3688.5+X(18-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=0.
     3913.5+X(19+)   E(level): HIGHLY-DEFORMED (decoupled) band, α=1.
     4074.3+X(19+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=1.
     4116.5+X(19-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=1.
     4563.3+X(20+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=0.
E(level)Jπ(level)T1/2(level)Comments
     4564.5+X(20-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=0.
     4566.3+X(20+)   E(level): Band based on 20+.
     4750.8+X(21+)   E(level): HIGHLY-DEFORMED (decoupled) band, α=1.
     4998.5+X(21-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=1.
     5003.3+X(21+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=1.
     5482.5+X(22-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=0.
     5525.3+X(22+)   E(level): Band based on 20+.
     5563.3+X(22+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=0.
     5662.9+X(23+)   E(level): HIGHLY-DEFORMED (decoupled) band, α=1.
     5954.5+X(23-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=1.
     5958.3+X(23+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=1.
     6480.5+X(24-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=0.
     6588.3+X(24+)   E(level): Band based on 20+.
     6625.3+X(24+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=0.
     6672.0+X(25+)   E(level): HIGHLY-DEFORMED (decoupled) band, α=1.
     6985.3+X(25+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=1.
   7006+X(25-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=1.
   7583+X(26-)   E(level): πh11/2νg7/2, α=0.
     7746.3+X(26+)   E(level): Band based on 20+.
     7784.2+X(27+)   E(level): HIGHLY-DEFORMED (decoupled) band, α=1.
     8086.3+X(27+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=1.
   8994+X(28+)   E(level): Band based on 20+.
     8997.8+X(29+)   E(level): HIGHLY-DEFORMED (decoupled) band, α=1.
   9231+X(29+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=1.
    10304.3+X(31+)   E(level): HIGHLY-DEFORMED (decoupled) band, α=1.
E(level)Jπ(level)T1/2(level)Comments
  10319+X(30+)   E(level): Band based on 20+.
  10404+X(31+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=1.
  11589+X(33+)   E(level): πh11/2νh11/2, α=1.
    11708.3+X(33+)   E(level): HIGHLY-DEFORMED (decoupled) band, α=1.
        YJ AP (12)   E(level): SD-2 band (1998Pe06,1997Ha05).
      565.3+YJ+2   E(level): SD-2 band (1998Pe06,1997Ha05).
      865.8+YJ+3   E(level): SD-1 band (1998Pe06,1997Ha05).
     1206.3+YJ+4   E(level): SD-2 band (1998Pe06,1997Ha05).
     1561.3+YJ+5   E(level): SD-1 band (1998Pe06,1997Ha05).
     1934.0+YJ+6   E(level): SD-2 band (1998Pe06,1997Ha05).
     2326.1+YJ+7   E(level): SD-1 band (1998Pe06,1997Ha05).
     2736.8+YJ+8   E(level): SD-2 band (1998Pe06,1997Ha05).
     3166.8+YJ+9   E(level): SD-1 band (1998Pe06,1997Ha05).
     3613.4+YJ+10   E(level): SD-2 band (1998Pe06,1997Ha05).
     4079.0+YJ+11   E(level): SD-1 band (1998Pe06,1997Ha05).
     4561.8+YJ+12   E(level): SD-2 band (1998Pe06,1997Ha05).
     5063.6+YJ+13   E(level): SD-1 band (1998Pe06,1997Ha05).
     5580.8+YJ+14   E(level): SD-2 band (1998Pe06,1997Ha05).
     6119.5+YJ+15   E(level): SD-1 band (1998Pe06,1997Ha05).
     6672.2+YJ+16   E(level): SD-2 band (1998Pe06,1997Ha05).
     7246.9+YJ+17   E(level): SD-1 band (1998Pe06,1997Ha05).
     7834.0+YJ+18   E(level): SD-2 band (1998Pe06,1997Ha05).
     8446.8+YJ+19   E(level): SD-1 band (1998Pe06,1997Ha05).
     9068.0+YJ+20   E(level): SD-2 band (1998Pe06,1997Ha05).
     9720.6+YJ+21   E(level): SD-1 band (1998Pe06,1997Ha05).
E(level)Jπ(level)T1/2(level)Comments
    10375.0+YJ+22   E(level): SD-2 band (1998Pe06,1997Ha05).
    11069.1+YJ+23   E(level): SD-1 band (1998Pe06,1997Ha05).
    11759.4+YJ+24   E(level): SD-2 band (1998Pe06,1997Ha05).
    12496.5+YJ+25   E(level): SD-1 band (1998Pe06,1997Ha05).
    13224.2+YJ+26   E(level): SD-2 band (1998Pe06,1997Ha05).
    14004.6+YJ+27   E(level): SD-1 band (1998Pe06,1997Ha05).
        ZJ1 AP (12)   E(level): SD-3 band (1998Pe06,1997Ha05).
      709.0+ZJ1+2   E(level): SD-3 band (1998Pe06,1997Ha05).
     1447.3+ZJ1+4   E(level): SD-3 band (1998Pe06,1997Ha05).
     2261.0+ZJ1+6   E(level): SD-3 band (1998Pe06,1997Ha05).
     3159.4+ZJ1+8   E(level): SD-3 band (1998Pe06,1997Ha05).
     4149.3+ZJ1+10   E(level): SD-3 band (1998Pe06,1997Ha05).
     5227.9+ZJ1+12   E(level): SD-3 band (1998Pe06,1997Ha05).
     6395.7+ZJ1+14   E(level): SD-3 band (1998Pe06,1997Ha05).
     7651.9+ZJ1+16   E(level): SD-3 band (1998Pe06,1997Ha05).
     8995.2+ZJ1+18   E(level): SD-3 band (1998Pe06,1997Ha05).
    10420.2+ZJ1+20   E(level): SD-3 band (1998Pe06,1997Ha05).
    11947.2+ZJ1+22   E(level): SD-3 band (1998Pe06,1997Ha05).
        UJ2 AP (16)   E(level): SD-4 band (1998Pe06).
      736.0+UJ2+2   E(level): SD-4 band (1998Pe06).
     1541.0+UJ2+4   E(level): SD-4 band (1998Pe06).
     2410.6+UJ2+6   E(level): SD-4 band (1998Pe06).
     3291.6+UJ2+8   E(level): SD-4 band (1998Pe06).
     4210.0+UJ2+10   E(level): SD-4 band (1998Pe06).
     5207.5+UJ2+12   E(level): SD-4 band (1998Pe06).
E(level)Jπ(level)T1/2(level)Comments
     6282.8+UJ2+14   E(level): SD-4 band (1998Pe06).
     7427.1+UJ2+16   E(level): SD-4 band (1998Pe06).
     8628.5+UJ2+18   E(level): SD-4 band (1998Pe06).
     9884.3+UJ2+20   E(level): SD-4 band (1998Pe06).
    11207.9+UJ2+22   E(level): SD-4 band (1998Pe06).
  12617+UJ2+24   E(level): SD-4 band (1998Pe06).
  14125+UJ2+26   E(level): SD-4 band (1998Pe06).
  15734+UJ2+28   E(level): SD-4 band (1998Pe06).

Back to top

Additional Gamma Comments:

E(level)E(gamma)Comments
      405.82      122.0I(γ): Weak transition
      501.34       96.0I(γ): Weak transition
      526.15      121.0I(γ): Weak transition
      183.2I(γ): Weak transition
      714.94      310.0I(γ): Weak transition
      724.83      137.1I(γ): Weak transition
      319.0I(γ): Weak transition
      854.9      449.0I(γ): Weak transition
      861.23      455.0I(γ): Weak transition
     1715.7+X      521.6I(γ): other: 15.2 15 (1994Ha28)

Back to top