NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 24, 2024.

Search: Author = V.P.Dzhelepov

Found 5 matches.

Back to query form2004AD38      Phys.Part. and Nucl.Lett. 1, 201 (2004); Pisma Zh.Fiz.Elem.Chast.Atom.Yadra No.4 [119], 53 (2004)

J.Adam, A.Balabekyan, V.S.Barashenkov, V.P.Dzhelepov, S.A.Gustov, V.P.Filinova, V.G.Kalinnikov, M.I.Krivopustov, I.V.Mirokhin, V.S.Pronskikh, A.A.Solnyshkin, V.I.Stegailov, V.M.Tsoupko-Sitnikov, J.Mrazek, R.Brandt, W.Westmeier, R.Odoi, S.G.Mashnik, R.E.Prael, K.K.Gudima, M.I.Baznat

Study of product formation in proton-nuclear reactions on the 129I target induced by 660-MeV protons

NUCLEAR REACTIONS 129I(p, X), E=660 MeV; measured fragments isotopic production σ.


2002AD12      Yad.Fiz. 65, 797 (2002); Phys.Atomic Nuclei 65, 763 (2002)

J.Adam, A.R.Balabekyan, R.Brandt, V.P.Dzhelepov, S.A.Gustov, V.G.Kalinnikov, M.I.Krivopustov, I.V.Mirokhin, J.Mrazek, R.Odoj, V.S.Pronskikh, O.V.Savchenko, A.N.Sosnin, A.A.Solnyshkin, V.I.Stegailov, V.M.Tsupko-Sitnikov

Investigation of the Formation of Residual Nuclei from Radioactive 237Np and 241Am Targets in Reactions with 660-MeV Protons

NUCLEAR REACTIONS 241Am(p, X)48Sc/48V/52V/52Mn/54Mn/56Mn/72Ga/72As/76As/76Br/82Br/84Br/84mBr/84Rb/86Rb/89Rb/91Sr/92Sr/93Sr/84mY/87Y/88Y/91mY/95Y/89Zr/95Zr/97Zr/92mNb/95Nb/96Nb/97Nb/98mNb/99Mo/96Tc/104Tc/103Ru/105Ru/105Rh/106mRh/108Rh/112Pd/106mAg/110mAg/112Ag/115Cd/117mCd/116mIn/117mIn/118mIn/118mSb/120Sb/122Sb/124Sb/126Sb/127Sb/128Sb/119mTe/121Te/131mTe/132Te/124I/126I/130I/131I/132I/133I/134I/132Cs/136Cs/140Ba/140La/135Ce/145Eu/146Eu/154Tb/156Tb/198Au/206Bi/240Am, E=660 MeV; 237Np(p, X)48Sc/48V/52V/56Mn/74As/83Rb/84Rb/86Rb/85Sr/91Sr/87Y/88Y/89Zr/95Zr/95Nb/99Mo/95mTc/96Tc/103Ru/105Ru/106mRh/106mAg/110mAg/115Cd/117mCd/125Sn/118mSb/120Sb/122Sb/124Sb/126Sb/127Sb/128Sb/132Te/133mTe/124I/131I/134I/136Cs/138Cs/131Ba/140Ba/145Eu/146Eu/147Eu/146Gd/152Tb/156Tb/171Lu/185Os/188Pt/206Po/230Pa/234Np/238Np, E=660 MeV; measured production σ. Activation technique, comparison with model predictions.

doi: 10.1134/1.1481467
Citations: PlumX Metrics

Data from this article have been entered in the EXFOR database. For more information, access X4 datasetO0989.


1991AK02      Yad.Fiz. 53, 429 (1991); Sov.J.Nucl.Phys. 53, 267 (1991)

S.A.Akimenko, V.I.Belousov, V.N.Kolosov, V.M.Kutin, Yu.M.Melnik, A.I.Pavlinov, A.S.Solovev, V.V.Churakov, A.E.Yakutin, A.M.Artykov, G.S.Bitsadze, Yu.A.Budagov, V.B.Vinogradov, Yu.I.Davydov, V.P.Dzhelepov, A.B.Iordanov, V.M.Korolev, L.B.Litov, Yu.F.Lomakin, I.A.Minashvili, L.A.Permyakova, N.A.Rusakovich, A.A.Semenov, S.V.Sergeev, S.Tokar, A.A.Feshchenko, V.B.Flyagin, Yu.N.Kharzheev, I.E.Chirikov-Zorin, A.A.Bogush, Yu.A.Kulchitsky, A.S.Kurilin, L.G.Moroz, M.N.Sergeenko, V.Glinka, B.Sitar, P.Strmen, R.V.Tsenov, J.Ferencei, J.Spalek

Study of Inclusive Production of K0 Mesons in K+A Interactions at 11.2 GeV

NUCLEAR REACTIONS 9Be, Cu, Pb(K+, X), E=11.2 GeV; measured inclusive K0 production double differential σ.


1983BY06      Zh.Eksp.Teor.Fiz. 84, 1257 (1983); Sov.Phys.JETP 57, 728 (1983)

V.M.Bystrisky, V.P.Dzhelepov, V.I.Petrukhin, A.I.Rudenko, V.M.Suvorov, V.V.Filchenkov, N.N.Khovansky, B.A.Khomenko

Muon Transfer from Hydrogen to Helium

ATOMIC PHYSICS, Mesic-Atoms 1H, He; measured muon transfer rate from H to He. Hydrogen, helium, xenon gas mixture.


1974BY02      Zh.Eksp.Teor.Fiz. 66, 43 (1974); Sov.Phys.JETP 39, 19 (1975)

V.M.Bystritskii, V.P.Dzehelepov, P.F.Ermolov, K.O.Oganesyan, M.N.Omelyanenko, S.Y.Porokhovoi, V.S.Roganov, A.I.Rudenko, V.V.Filchenkov

Measurement of the Muon Capture Rate in Gaseous Hydrogen

NUCLEAR REACTIONS 1H(μ-, X); measured muon capture rate.


Back to query form


Note: The following list of authors and aliases matches the search parameter V.P.Dzhelepov: V.P.DZEHELEPOV, V.P.DZHELEPOV