NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 21, 2024.

Search: Author = O.Gavrishchuk

Found 5 matches.

Back to query form2020BA10      Eur.Phys.J. A 56, 26 (2020)

S.N.Basilev, Yu.P.Bushuev, O.P.Gavrishchuk, V.V.Glagolev, D.A.Kirillov, N.V.Kostayeva, A.D.Kovalenko, K.S.Legostaeva, A.N.Livanov, I.A.Philippov, N.M.Piskunov, A.A.Povtoreiko, P.A.Rukoyatkin, R.A.Shindin, A.V.Shipunov, A.V.Shutov, I.M.Sitnik, V.M.Slepnev, I.V.Slepnev, A.V.Terletskiy, K.Hamilton, R.Montgomery, J.R.M.Annand, D.Marchand, Y.Wang, E.Tomasi-Gustafsson, C.F.Perdrisat, V.Punjabi, G.Martinska, J.Urban, J.Musinsky

Measurement of neutron and proton analyzing powers on C, CH, CH2 and Cu targets in the momentum region 3-4.2 GeV/c

doi: 10.1140/epja/s10050-020-00032-z
Citations: PlumX Metrics


2016AR10      Eur.Phys.J. A 52, 261 (2016)

E.Ardashev, V.Avdeichikov, V.Balandin, G.Bogdanova, V.Dunin, O.Gavrishchuk, V.Golovkin, S.Golovnya, S.Gorokhov, A.Isupov, A.Kazakov, A.Kholodenko, A.Kiryakov, E.Kokoulina, A.Kutov, N.Kuzmin, I.Lobanov, V.Nikitin, Yu.Petukhov, G.Pokatashkin, M.Polkovnikov, V.Popov, S.Reznikov, V.Rogov, V.Ronzhin, I.A.Rufanov, V.Ryadovikov, Yu.Tsyupa, V.Volkov, A.Vorobiev, N.Zhidkov, L.Zolin

From soft photon study at Nuclotron and U-70 to NICA - Soft photons

doi: 10.1140/epja/i2016-16261-4
Citations: PlumX Metrics


2013AG03      Nucl.Phys. A898, 14 (2013)

M.M.Aggarwal, Z.Ahammed, A.L.S.Angelis, V.Antonenko, V.Arefiev, V.Astakhov, V.Avdeitchikov, T.C.Awes, P.V.K.S.Baba, S.K.Badyal, S.Bathe, B.Batiounia, C.Baumann, T.Bernier, K.B.Bhalla, V.S.Bhatia, C.Blume, D.Bucher, H.Busching, L.Carlen, S.Chattopadhyay, M.P.Decowski, H.Delagrange, P.Donni, M.R.Dutta Majumdar, K.El Chenawi, A.K.Dubey, K.Enosawa, S.Fokin, V.Frolov, M.S.Ganti, S.Garpman, O.Gavrishchuk, F.J.M.Geurts, T.K.Ghosh, R.Glasow, B.Guskov, H.A.Gustafsson, H.H.Gutbrod, I.Hrivnacova, M.Ippolitov, H.Kalechofsky, R.Kamermans, K.Karadjev, K.Karpio, B.W.Kolb, I.Kosarev, I.Koutcheryaev, A.Kugler, P.Kulinich, M.Kurata, A.Lebedev, H.Lohner, L.Luquin, D.P.Mahapatra, V.Manko, M.Martin, G.Martinez, A.Maximov, Y.Miake, G.C.Mishra, B.Mohanty, M.-J.Mora, D.Morrison, T.Mukhanova, D.S.Mukhopadhyay, H.Naef, B.K.Nandi, S.K.Nayak, T.K.Nayak, A.Nianine, V.Nikitine, S.Nikolaev, P.Nilsson, S.Nishimura, P.Nomokonov, J.Nystrand, A.Oskarsson, I.Otterlund, S.Pavliouk, T.Peitzmann, D.Peressounko, V.Petracek, S.C.Phatak, W.Pinganaud, F.Plasil, M.L.Purschke, J.Rak, M.Rammler, R.Raniwala, S.Raniwala, N.K.Rao, F.Retier, K.Reygers, G.Roland, L.Rosselet, I.Roufanov, C.Roy, J.M.Rubio, S.S.Sambyal, R.Santo, S.Sato, H.Schlagheck, H.-R.Schmidt, Y.Schutz, G.Shabratova, T.H.Shah, I.Sibiriak, T.Siemiarczuk, D.Silvermyr, B.C.Sinha, N.Slavine, K.Soderstrom, G.Sood, S.P.Sorensen, P.Stankus, G.Stefanek, P.Steinberg, E.Stenlund, M.Sumbera, T.Svensson, A.Tsvetkov, L.Tykarski, E.C.v.d.Pijll, N.v.Eijndhoven, G.J.v.Nieuwenhuizen, A.Vinogradov, Y.P.Viyogi, A.Vodopianov, S.Voros, B.Wyslouch, G.R.Young

Photon and η production in p + Pb and p + C collisions at √ sNN=17.4 GeV

doi: 10.1016/j.nuclphysa.2012.11.010
Citations: PlumX Metrics


1991GA01      Nucl.Phys. A523, 589 (1991)

O.P.Gavrishchuk, N.S.Moroz, V.P.Peresedov, L.S.Zolin, I.M.Belyaev, V.V.Lobanov

Charged Pion Backward Production in 15-65 GeV Proton-Nucleus Collisions

NUCLEAR REACTIONS 9Be, C, 27Al, Ti, Mo, W(p, xπ+), (p, xπ-), E=15-65 GeV; measured pion production σ(θ).

doi: 10.1016/0375-9474(91)90037-7
Citations: PlumX Metrics


1991GA05      Phys.Lett. 255B, 321 (1991)

O.P.Gavrishchuk, V.F.Peresedov, N.V.Vlasov, L.S.Zolin, I.M.Belyaev

Polarization of Backwardly Produced Protons in Proton-Nucleus Collisions at 17-64 GeV

NUCLEAR REACTIONS 9Be, 12C, 96Mo(p, pX), E=17-64 GeV; measured inclusive proton polarization; deduced target mass dependence.

doi: 10.1016/0370-2693(91)90773-J
Citations: PlumX Metrics


Back to query form


Note: The following list of authors and aliases matches the search parameter O.Gavrishchuk: , O.P.GAVRISHCHUK